Οι λιμνοθάλασσες Κοτύχι και Πρόκοπος, καθώς και το έλος Λάμια προστατεύονται από τη Συνθήκη Ramsar (1971) σύμφωνα με την οποία χαρακτηρίζονται ως υγρότοποι διεθνούς σημασίας και χρήζουν προστασίας (Νομοθετικό Διάταγμα 191/1974). Τα όρια της περιοχής Ramsar περιλαμβάνουν επίσης και το Δάσος της Στροφυλιάς (http://www.oikoskopio.gr/map/). Από το 1998 περίπου στην περιοχή εντός των ορίων χωρικής αρμοδιότητας του ΦΔ εντοπίζονται 5 περιοχές του δικτύου «Φύση 2000» που χωρίζονται σε Ζώνες Ειδικής Προστασίας (σύμφωνα με την Οδηγία 2009/147/EC) και Ειδικές Ζώνες Διατήρησης (σύμφωνα με την Οδηγία 92/43/EC). Πιο αναλυτικά περιλαμβάνονται:

  • 2 Ζώνες Ειδικής Προστασίας για Πουλιά: GR2330009 (Λ/θ Κοτύχι – Αλυκή Λεχαινών) και GR2320011 (Υγρότοποι Καλόγριας – Λάμιας και Δάσος Στροφυλιάς).
  • 3 Ειδικές Ζώνες Διατήρησης: GR2320001 (Λ/θ Καλόγριας, Δάσος Στροφυλιάς και Έλος Λάμιας, Άραξος), GR2330006 (Λ/θ Κοτύχι, Μπρινιά) και GR2330007 (Παράκτια Θαλάσσια Ζώνη από Ακρ. Κυλλήνη έως Τούμπι – Καλόγρια).

Το 2002 ιδρύθηκε μόνιμο Καταφύγιο Άγριας Ζωής στις περιοχές Βιοτόπου Δάσους Στροφυλιάς, Λίμνης Προκόπου – Λάμιας, σε έκταση εμβαδού 12.500 στρ. (Υπ’ αριθ. 3734 απόφαση, ΦΕΚ Β’ 39/18-01-2002).
Με τον Ν. 3044/2002 (ΦΕΚ Α’ 197/27-08-2002) ιδρύεται ο Φορέας Διαχείρισης Υγροτόπων Κοτυχίου Στροφυλιάς με σκοπό τη διοίκηση και διαχείριση της αντίστοιχης προστατευόμενης περιοχής τα όρια της οποίας καθορίζονται με τους χάρτες που επισυνάπτονται στο ΦΕΚ. Οι αρμοδιότητες των ΦΔ Προστατευόμενων Περιοχών έχουν ήδη καθοριστεί με τον Ν. 2742/1999 (ΦΕΚ Α’ 207/07-10-1999).

Το 2009 σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 12365 ΚΥΑ (ΦΕΚ Δ’ 159/29-04-2009) χαρακτηρίζονται οι χερσαίες, υδάτινες και θαλάσσιες περιοχές της λιμνοθάλασσας Κoτυχίου, του δάσους Στροφυλιάς και της ευρύτερης περιοχής τους (Ν. Αχαΐας Ν. Ηλείας) ως «Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Κoτυχίου – Στροφυλιάς», με όρια και ζώνες προστασίας που περιγράφονται στην ίδια ΚΥΑ.