31/03/2021

Δράσεις προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας

Έργα συνολικού προϋπολογισμού 452.500,00€ ενέταξε ο Φορέας Διαχείρισης Υγροτόπων Κοτυχίου-Στροφυλιάς στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτικής Ελλάδας 2014 – 2020», σύμφωνα με την  αριθ. οικ. 732/12-02-2021 Απόφαση του […]
30/03/2021

ΕΤΟΣ 2019 – ΥΜΕΠΕΡΑΑ

Ο ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  (ΦΔ) ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΚΟΤΥΧΙΟΥ ΣΤΡΟΦΥΛΙΑΣ & ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ, ενέταξε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014 – 2020», την Πράξη «Επιχορήγηση […]
30/11/2017

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

Στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του, που απορρέουν από τις διατάξεις του Άρθρου 15 παρ.2γ του Ν. 2742/1999, καθώς και από την ΚΥΑ χαρακτηρισμού του Εθνικού Πάρκου […]
30/11/2017

ΔΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΜΩΝ

Οι πρώτοι τηλεμετρικοί σταθμοί για τη παρακολούθηση της ποιότητας των υδάτων των Λ/Θ Κοτυχίου και Προκόπου, εγκαταστάθηκαν τον Δεκέμβριο του 2003, στα πλαίσια προγράμματος LIFE-Φύση «Προστασία […]
30/11/2017

ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ – ΥΠΕΚΑ

ΕΤΟΣ 2011 Στις 19.10.2011 εκδόθηκε από το Πράσινο Ταμείο, η υπ’ αριθ. 1559/19-10-11  Πρόσκληση για υποβολή προτάσεων που αφορούσε  στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Στήριξη Φορέων προστατευόμενων Περιοχών […]
30/11/2017

ΕΠΠΕΡΑΑ (ΕΣΠΑ 2007-2013)

ον Σεπτέμβριο του 2009 η ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π.«ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» του ΥΠΕΚΑ εκδίδει πρόσκληση για υποβολή προτάσεων στον  ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ  9 «Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος […]
30/11/2017

ΕΠΠΕΡ 2000-2006 (Γ ΚΠΣ)

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» του ΥΠΕΚΑ αποτέλεσε τη πρώτη και ουσιαστική χρηματοδότηση μέσω των οποίων άρχισε η λειτουργία των Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών. Το ΔΣ, επί […]
error: Content is protected !!