Έργα – Δράσεις

30/11/2017

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

Στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του, που απορρέουν από τις διατάξεις του Άρθρου 15 παρ.2γ του Ν. 2742/1999, καθώς και από την ΚΥΑ χαρακτηρισμού του Εθνικού Πάρκου […]
30/11/2017

ΔΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΜΩΝ

Οι πρώτοι τηλεμετρικοί σταθμοί για τη παρακολούθηση της ποιότητας των υδάτων των Λ/Θ Κοτυχίου και Προκόπου, εγκαταστάθηκαν τον Δεκέμβριο του 2003, στα πλαίσια προγράμματος LIFE-Φύση «Προστασία […]
30/11/2017

ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ – ΥΠΕΚΑ

ΕΤΟΣ 2011 Στις 19.10.2011 εκδόθηκε από το Πράσινο Ταμείο, η υπ’ αριθ. 1559/19-10-11  Πρόσκληση για υποβολή προτάσεων που αφορούσε  στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Στήριξη Φορέων προστατευόμενων Περιοχών […]
30/11/2017

ΕΠΠΕΡΑΑ (ΕΣΠΑ 2007-2013)

ον Σεπτέμβριο του 2009 η ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π.«ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» του ΥΠΕΚΑ εκδίδει πρόσκληση για υποβολή προτάσεων στον  ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ  9 «Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος […]
30/11/2017

ΕΠΠΕΡ 2000-2006 (Γ ΚΠΣ)

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» του ΥΠΕΚΑ αποτέλεσε τη πρώτη και ουσιαστική χρηματοδότηση μέσω των οποίων άρχισε η λειτουργία των Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών. Το ΔΣ, επί […]