Με τον Ν. 3044/2002, ιδρύονται στην Ελλάδα 25 Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων περιοχών. Ανάμεσα σε αυτούς και ο Φορέας Διαχείρισης Υγροτόπων Κοτυχίου –  Στροφυλιάς. Αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου κοινωφελούς χαρακτήρα, που εποπτεύεται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Διοικείται από 11μελές Διοικητικό Συμβούλιο στη σύνθεση του οποίου διασφαλίζεται η εκπροσώπηση της κεντρικής διοίκησης (Υπουργεία), της τοπικής αυτοδιοίκησης όλων των βαθμίδων (Περιφέρεια, Δήμοι), των παραγωγικών τάξεων, των Περιβαλλοντικών Οργανώσεων και της επιστημονικής κοινότητας.

Ως έδρα του Φορέα Διαχείρισης ορίστηκε το Λάππα του Δήμου Δυτικής Αχαΐας όπου βρίσκονται τα γραφεία του και το Κέντρο Πληροφόρησης Δάσους Στροφυλιάς – Λιμνοθάλασσας Κοτύχι.

Το 2009 σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 12365 ΚΥΑ (ΦΕΚ Δ’ 159/29.04.2009) οι χερσαίες, υδάτινες και θαλάσσιες περιοχές της Λιμνοθάλασσας Κoτύχι, του Δάσους Στροφυλιάς και της ευρύτερης περιοχής τους (Π.Ε. Αχαΐας και Π.Ε. Ηλείας) χαρακτηρίζονται ως «Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Κoτυχίου – Στροφυλιάς», με όρια και ζώνες προστασίας που περιγράφονται στην ίδια ΚΥΑ.

To 2018, σύμφωνα με τον Ν.4519 (ΦΕΚ Α΄25/20.02.2018), η χωρική αρμοδιότητα του ΦΔ αυξήθηκε, και περιλαμβάνει 6 ακόμα περιοχές του Δικτύου Natura 2000. Η υπηρεσία μετονομάστηκε ως «Φορέας Διαχείρισης Υγροτόπων Κοτυχίου – Στροφυλιάς & Κυπαρισσιακού Κόλπου».

Η αρμοδιότητά του καλύπτει μια έκταση περίπου 428.000 στρεμ. που μοιράζεται στις Περιφερειακές Ενότητες Αχαΐας, Ηλείας. και Μεσσηνίας. Περιλαμβάνει πλέον τους 11 ακόλουθους τόπους του Δικτύου Natura 2000:

α/α ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΟΠΟΥ ΕΙΔΟΣ ΤΟΠΟΥ ΟΝΟΜΑ ΤΟΠΟΥ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ GOOGLE EARTH
1 GR2320001 ΕΖΔ ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ ΚΑΛΟΓΡΙΑΣ, ΔΑΣΟΣ ΣΤΡΟΦΥΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΟΣ ΛΑΜΙΑΣ, ΑΡΑΞΟΣ ΑΧΑΙΑΣ & ΗΛΕΙΑΣ GOOGLE EARTH
2 GR2320011 ΖΕΠ ΥΓΡΟΤΟΠΟΙ ΚΑΛΟΓΡΙΑΣ – ΛΑΜΙΑΣ & ΔΑΣΟΣ ΣΤΡΟΦΥΛΙΑΣ ΑΧΑΙΑΣ & ΗΛΕΙΑΣ GOOGLE EARTH
3 GR2330002 ΕΖΔ & ΖΕΠ ΟΡΟΠΕΔΙΟ ΦΟΛΟΗΣ ΗΛΕΙΑΣ GOOGLE EARTH
4 GR2330003 ΕΖΔ ΕΚΒΟΛΕΣ (ΔΕΛΤΑ) ΠΗΝΕΙΟΥ ΗΛΕΙΑΣ GOOGLE EARTH
5 GR2330004 ΕΖΔ ΟΛΥΜΠΙΑ ΗΛΕΙΑΣ GOOGLE EARTH
6 GR2330005 ΕΖΔ ΘΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟ ΔΑΣΟΣ ΖΑΧΑΡΩΣ, ΛΙΜΝΗ ΚΑΪΑΦΑ, ΣΤΡΟΦΥΛΙΑ, ΚΑΚΟΒΑΤΟΣ ΗΛΕΙΑΣ GOOGLE EARTH
7 GR2330006 ΕΖΔ ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ ΚΟΤΥΧΙ, ΒΡΙΝΙΑ ΗΛΕΙΑΣ GOOGLE EARTH
8 GR2330007 ΕΖΔ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΝΗ ΑΠΟ ΑΚΡ. ΚΥΛΛΗΝΗ ΕΩΣ ΤΟΥΜΠΙ – ΚΑΛΟΓΡΙΑ ΑΧΑΙΑΣ & ΗΛΕΙΑΣ GOOGLE EARTH
9 GR2330008 ΕΖΔ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΟΛΠΟΥ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ: ΑΚΡ. ΚΑΤΑΚΟΛΟ – ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ ΗΛΕΙΑΣ & ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ GOOGLE EARTH
10 GR2330009 ΖΕΠ ΛIΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ ΚΟΤYΧI – ΑΛYΚΗ ΛΕΧΑΙΝΩΝ ΗΛΕΙΑΣ GOOGLE EARTH
11 GR2550005 ΕΖΔ ΘΙΝΕΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ (ΝΕΟΧΩΡΙ – ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ) ΗΛΕΙΑ & ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ GOOGLE EARTH

 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ- ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Το νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τον Φορέα Διαχείρισης Υγροτόπων Κοτυχίου-Στροφυλιάς & Κυπαρισσιακού Κόλπου περιλαμβάνει:

 

Νόμους:

  • Ν.2742/1999 «Χωροταξικός σχεδιασμός και αειφόρος ανάπτυξη και άλλες διατάξεις»
  • Ν.3044/2002«Μεταφορά Συντελεστή Δόμησης και ρυθμίσεις άλλων θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων»
  • Ν.3937/2011«Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις»
  • N.4519/2018 «Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών και άλλες διατάξεις»

Υπουργικές Αποφάσεις:

  • την υπ’ αριθ. Απόφαση 23261/19-08-11 (ΦΕΚ 268/2011 ΥΟΔΔ) τροποποίηση της Απόφασης 27206/21-12-09 (ΦΕΚ 538/2009 ΥΟΔΔ) Υπουργού ΠΕΚΑ περί «Συγκρότησης του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης Υγροτόπων Κοτυχίου-Στροφυλιάς»
  • την υπ’ αριθ. 52900/02-12-2004 Απόφαση του Υφυπουργού ΠΕΧΩΔΕ «Έγκριση κανονισμού Λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης Υγροτόπων Κοτυχίου-Στροφυλιάς» (ΦΕΚ 1942/Β’/2004), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 38562/09-09-2010 Απόφαση της Υπουργού ΠΕΚΑ (ΦΕΚ 1541/Β’/2010)
  • την υπ’ αριθ. 47421/01-12-2005  Απόφαση του Υφυπουργού ΠΕΧΩΔΕ «Έγκριση κανονισμού Λειτουργίας και Υπηρεσιών του προσωπικού του Φορέα Διαχείρισης Υγροτόπων Κοτυχίου-Στροφυλιάς» (ΦΕΚ 1682/Β’/2005)
  • την υπ’ αριθ. 12365 ΚΥΑ (ΦΕΚ Δ’159/29-04-2009) οι χερσαίες, υδάτινες και θαλάσσιες περιοχές της Λιμνοθάλασσας Κoτύχι, του Δάσους Στροφυλιάς και της ευρύτερης περιοχής τους (Π.Ε. Αχαΐας και Π.Ε. Ηλείας) χαρακτηρίζονται ως «Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Κoτυχίου – Στροφυλιάς», με όρια και ζώνες προστασίας που περιγράφονται στην ίδια ΚΥΑ.

Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη:

  • την Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη (ΕΠΜ) της περιοχής λιμνοθάλασσας Κοτυχίου – Δάσους Στροφυλιάς και της ευρύτερης περιοχής τους, η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. 12687/2011/15-05-2003 απόφαση του Γενικού Διευθυντή Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων. Χάρτης ΕΠΜ.
error: Content is protected !!