Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Φορέας Διαχείρισης Υγροτόπων Κοτυχίου-Στροφυλιάς αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) κοινωφελούς χαρακτήρα, που εποπτεύεται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Διοικείται από 11μελές Διοικητικό Συμβούλιο στη σύνθεση του οποίου διασφαλίζεται η εκπροσώπηση της Κεντρικής Διοίκησης (Υπουργεία), της Τοπικής Αυτοδιοίκησης όλων των βαθμίδων (Περιφέρεια, Δήμοι), των παραγωγικών τάξεων, των Περιβαλλοντικών Οργανώσεων και της Επιστημονικής Κοινότητας.

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΚΟΤΥΧΙΟΥ ΣΤΡΟΦΥΛΙΑΣ

1. Ειδικός Επιστήμονας, Δρ. Καραβάς Νικόλαος, Περιβαλλοντολόγος, Πρόεδρος ΔΣ

2. Εκπρόσωπος Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελ/νησου- Δυτ. Ελλάδος-Ιονίου, Πολυχρονόπουλος Λυκούργος, Δασολόγος, Αντιπρόεδρος ΔΣ

3. Εκπρόσωπος Μ.Κ.Π.Ο., Κουτρούμπας Θωμάς, Βιολόγος, Γραμματέας ΔΣ 

4. Εκπρόσωπος ΥΠΕΝ, Στυλογιάννη Αικατερίνη, Περιβαλλοντολόγος, Μέλος ΔΣ

5. Εκπρόσωπος Υπ. Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Τσάμος Γεώργιος, Γεωγράφος, Μέλος ΔΣ

6. Εκπρόσωπος Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδας, Περ. Ενότητα Αχαΐας, Μαυρόγιαννης Διονύσιος, Μέλος ΔΣ

7. Εκπρόσωπος Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδας, Περ. Ενότητα Ηλείας, Αρβανιτάκης Ιωάννης, Μέλος ΔΣ

8. Εκπρόσωπος Δήμου Ανδραβίδας-Κυλλήνης, Μοράντ Ναμπίλ Ιωσήφ, Δήμαρχος, Μέλος ΔΣ

9. Εκπρόσωπος Δήμου Δυτ. Αχαΐας, Νικολάου Χρήστος, Δήμαρχος, Μέλος ΔΣ

10. Εκπρόσωπος Αγροτικού Αλιευτικού Αλιευτικού Συνεταιρισμού Κοτυχίου/ ΠΑΣΕΓΕΣ, Λάττας Χρήστος, Μέλος ΔΣ

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΚΟΤΥΧΙΟΥ ΣΤΡΟΦΥΛΙΑΣ

1. Ειδικός Επιστήμονας, Δρ. Κωνσταντακόπουλος Κων/νος, Βιολόγος

2. Εκπρόσωπος ΥΠΕΝ, Γλύτσης Μανώλης, Περιβαλλοντολόγος

3. Εκπρόσωπος  Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, Σκαρμούτσου Μαρία, Δασολόγος

4. Εκπρόσωπος Υπουργείου Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας, Γκώγκου Ειρήνη, Μηχανικός

5. Εκπρόσωπος Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελ/νησου- Δυτ. Ελλάδος – Ιονίου, Τοκατλίδης Αλέξανδρος

6. Εκπρόσωπος Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδας, Περ. Ενότητα Αχαΐας, Πετρόπουλος Αθανάσιος

7. Εκπρόσωπος Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδας, Περ. Ενότητα Ηλείας, Αγιομυργιαννάκης Εμμανουήλ

8. Εκπρόσωπος Δήμου Ανδραβίδας-Κυλλήνης, Μίγκος Ανδρέας, Αντιδήμαρχος

9. Εκπρόσωπος Δήμου Δυτ. Αχαΐας, Γκοτσόπουλος Βασίλειος, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου

10. Εκπρόσωπος ΠΑΣΕΓΕΣ, Φωτόπουλος Παναγιώτης, Πρόεδρος ΠΑΣΕΓΕΣ

11.Εκπρόσωπος Μ.Κ.Π.Ο., Χείρας Γεώργιος

 

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

Οι αρμοδιότητες των Φορέων Διαχείρισης καθορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 15 του Ν. 2742/99 «Χωροταξικός Σχεδιασμός και Αειφόρος Ανάπτυξη» και περιλαμβάνουν:

α. την κατάρτιση και την ευθύνη της εφαρμογής των κανονισμών διοίκησης και λειτουργίας των προστατευόμενων αντικειμένων, καθώς και των σχεδίων διαχείρισης που αναφέρονται στο άρθρο 18 παρ. 5 του ν. 1650/1986, όπως τροποποιείται με το νόμο αυτόν.

β. την παρακολούθηση και αξιολόγηση της εφαρμογής των κανονιστικών όρων και περιορισμών που επιβάλλονται με τα διατάγματα των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 21 του ν. 1650/1986, καθώς και των κανονισμών διοίκησης και λειτουργίας και των σχεδίων διαχείρισης που αναφέρονται στο άρθρο 18 παρ. 5 του ν. 1650/1986, σύμφωνα με όσα ειδικότερα ορίζονται στο άρθρο 21 παρ. 4 του ν. 1650/1986, όπως τροποποιείται με το νόμο αυτόν. Στο πλαίσιο αυτό, οι φορείς διαχείρισης μεριμνούν για τη συλλογή, ταξινόμηση και επεξεργασία περιβαλλοντικών στοιχείων και δεδομένων για τις περιοχές ευθύνης τους, καθώς και για τη συγκρότηση και λειτουργία σχετικών βάσεων δεδομένων και τεκμηρίωσης, σύμφωνα και με τα υπάρχοντα εθνικά πρότυπα. Για την άσκηση της λειτουργίας αυτής, οι φορείς διαχείρισης συνεργάζονται με το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, άλλα αρμόδια Υπουργεία, Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, ερευνητικά κέντρα και ινστιτούτα, μη κυβερνητικές οργανώσεις και άλλους οργανισμούς δημόσιου ή ιδιωτικού χαρακτήρα.

Τα ανωτέρω στοιχεία, δεδομένα και πληροφορίες κοινοποιούνται και εντάσσονται στο Εθνικό Σύστημα Πληροφοριών Περιβάλλοντος που λειτουργεί στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

γ. την παροχή γνωμοδοτήσεων πριν από την προέγκριση χωροθέτησης και την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων των έργων και δραστηριοτήτων που εμπίπτουν στις περιοχές ευθύνης τους, καθώς και σε κάθε άλλο θέμα για το οποίο ζητείται η γνώμη τους από τις αρμόδιες αρχές.

δ. την επικουρία των αρμόδιων διοικητικών και δικαστικών αρχών στον έλεγχο της εφαρμογής της περιβαλλοντικής νομοθεσίας και των περιβαλλοντικών και πολεοδομικών όρων που ισχύουν ή επιβάλλονται αντιστοίχως για έργα ή δραστηριότητες που πραγματοποιούνται στις περιοχές ευθύνης τους. Για το σκοπό αυτόν, οι φορείς διαχείρισης εισηγούνται ή αναφέρουν προς τις αρμόδιες αρχές τις πράξεις ή παραλείψεις εκείνες που συνιστούν παράβαση των όρων και περιορισμών που καθορίζονται με τα προεδρικό διατάγματα των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 21 του ν. 1650/1986 για τις περιοχές ευθύνης τους. Για τον ίδιο σκοπό, οι φορείς διαχείρισης θέτουν στη διάθεση των αρμόδιων αρχών το αναγκαία μέσα και προσωπικό που απαιτούνται για την εκτέλεση αποφάσεων με τις οποίες επιβάλλονται κυρώσεις ή άλλα μέτρα προστασίας της περιοχής.

ε. την κατάρτιση μελετών και ερευνών, καθώς και την εκτέλεση τεχνικών ή άλλων έργων που περιλαμβάνονται στο οικείο σχέδιο διαχείρισης και στα αντίστοιχα προγράμματα δράσης και είναι απαραίτητα για την προστασία, διατήρηση, αποκατάσταση και ανάδειξη των προστατευόμενων αντικειμένων που εμπίπτουν στην περιοχή ευθύνης τους. Την κατασκευή, επισκευή και συντήρηση των αναγκαίων έργων υποδομής, καθώς και η προμήθεια του αναγκαίου επιστημονικού και τεχνικού εξοπλισμού για την άσκηση των λειτουργιών διαχείρισης.

στ. Την ανάληψη εκπόνησης ή εκτέλεσης εθνικών ή ευρωπαϊκών προγραμμάτων και δράσεων σχετικών με την περιοχή ευθύνης τους, τα οποία προάγουν ή προβάλλουν τους σκοπούς της διαχείρισης των προστατευόμενων αντικειμένων.

ζ. Την ενημέρωση, εκπαίδευση και κατάρτιση του πληθυσμού σε θέματα αναγόμενα στις αρμοδιότητες και σκοπούς των φορέων διαχείρισης, καθώς και στην προστασία των περιοχών ευθύνης τους. Στο πλαίσιο αυτό, οι φορείς διαχείρισης μπορούν να ιδρύουν κέντρα πληροφόρησης στην έδρα των προστατευόμενων αντικειμένων, να διοργανώνουν προγράμματα κατάρτισης και επιμόρφωσης σε συνεργασία με άλλους αρμόδιους δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς, καθώς και συνέδρια, ημερίδες, επιμορφωτικά σεμινάρια και άλλες ενημερωτικές εκδηλώσεις για την προβολή των στόχων και των επιτευγμάτων της διαχείρισης και να αναλαμβάνουν σχετική εκδοτική δραστηριότητα έντυπης ή και ηλεκτρονικής μορφής.

η. Την προώθηση, υποστήριξη, οργάνωση και εφαρμογή οικοτουριστικών προγραμμάτων, η έκδοση αδειών ξενάγησης και η χορήγηση αδειών επιστημονικής έρευνας και τεχνικών δοκιμών και αναλύσεων εντός των ορίων των προστατευόμενων αντικειμένων, σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις που καθορίζονται στα προεδρικά διατάγματα των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 21 του ν. 1650/1986 και στον κανονισμό διοίκησης και λειτουργίας του προστατευόμενου αντικειμένου. Τη χορήγηση σήματος ποιότητας και συνεργασίας σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται εντός των προστατευόμενων αντικειμένων σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται στον κανονισμό διοίκησης και λειτουργίας της προστατευόμενης περιοχής.

θ. Τη διαχείριση δημόσιων εκτάσεων που παραχωρούνται προς το φορέα ή μισθώνονται από το φορέα διαχείρισης κατά τις κείμενες διατάξεις, καθώς και την ενοικίαση ιδιωτικών εκτάσεων που περιλαμβάνονται στην περιοχή ευθύνης του και την πραγματοποίηση σε αυτές των προβλεπόμενων στον οικείο κανονισμό διοίκησης και λειτουργίας και στο σχέδιο διαχείρισης αναγκαίων παρεμβάσεων.