Ο Φορέας Διαχείρισης Υγροτόπων Κοτυχίου-Στροφυλιάς αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) κοινωφελούς χαρακτήρα, που εποπτεύεται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Διοικείται από 11μελές Διοικητικό Συμβούλιο στη σύνθεση του οποίου διασφαλίζεται η εκπροσώπηση της Κεντρικής Διοίκησης (Υπουργεία), της Τοπικής Αυτοδιοίκησης όλων των βαθμίδων (Περιφέρεια, Δήμοι), των παραγωγικών τάξεων, των Περιβαλλοντικών Οργανώσεων και της Επιστημονικής Κοινότητας.

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΚΟΤΥΧΙΟΥ ΣΤΡΟΦΥΛΙΑΣ

1. Ειδικός Επιστήμονας, Δρ. Καραβάς Νικόλαος, Περιβαλλοντολόγος, Πρόεδρος ΔΣ

2. Εκπρόσωπος Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελ/νησου- Δυτ. Ελλάδος-Ιονίου, Πολυχρονόπουλος Λυκούργος, Δασολόγος, Αντιπρόεδρος ΔΣ

3. Εκπρόσωπος Μ.Κ.Π.Ο., Κουτρούμπας Θωμάς, Βιολόγος, Γραμματέας ΔΣ 

4. Εκπρόσωπος ΥΠΕΝ, Στυλογιάννη Αικατερίνη, Περιβαλλοντολόγος, Μέλος ΔΣ

5. Εκπρόσωπος Υπ. Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Τσάμος Γεώργιος, Γεωγράφος, Μέλος ΔΣ

6. Εκπρόσωπος Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδας, Περ. Ενότητα Αχαΐας, Μαυρόγιαννης Διονύσιος, Μέλος ΔΣ

7. Εκπρόσωπος Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδας, Περ. Ενότητα Ηλείας, Αρβανιτάκης Ιωάννης, Μέλος ΔΣ

8. Εκπρόσωπος Δήμου Ανδραβίδας-Κυλλήνης, Μοράντ Ναμπίλ Ιωσήφ, Δήμαρχος, Μέλος ΔΣ

9. Εκπρόσωπος Δήμου Δυτ. Αχαΐας, Νικολάου Χρήστος, Δήμαρχος, Μέλος ΔΣ

10. Εκπρόσωπος Αγροτικού Αλιευτικού Αλιευτικού Συνεταιρισμού Κοτυχίου/ ΠΑΣΕΓΕΣ, Λάττας Χρήστος, Μέλος ΔΣ

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΚΟΤΥΧΙΟΥ ΣΤΡΟΦΥΛΙΑΣ

1. Ειδικός Επιστήμονας, Δρ. Κωνσταντακόπουλος Κων/νος, Βιολόγος

2. Εκπρόσωπος ΥΠΕΝ, Γλύτσης Μανώλης, Περιβαλλοντολόγος

3. Εκπρόσωπος  Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, Σκαρμούτσου Μαρία, Δασολόγος

4. Εκπρόσωπος Υπουργείου Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας, Γκώγκου Ειρήνη, Μηχανικός

5. Εκπρόσωπος Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελ/νησου- Δυτ. Ελλάδος – Ιονίου, Τοκατλίδης Αλέξανδρος

6. Εκπρόσωπος Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδας, Περ. Ενότητα Αχαΐας, Πετρόπουλος Αθανάσιος

7. Εκπρόσωπος Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδας, Περ. Ενότητα Ηλείας, Αγιομυργιαννάκης Εμμανουήλ

8. Εκπρόσωπος Δήμου Ανδραβίδας-Κυλλήνης, Μίγκος Ανδρέας, Αντιδήμαρχος

9. Εκπρόσωπος Δήμου Δυτ. Αχαΐας, Γκοτσόπουλος Βασίλειος, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου

10. Εκπρόσωπος ΠΑΣΕΓΕΣ, Φωτόπουλος Παναγιώτης, Πρόεδρος ΠΑΣΕΓΕΣ

11.Εκπρόσωπος Μ.Κ.Π.Ο., Χείρας Γεώργιος

 

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

Οι αρμοδιότητες του Φορέα Διαχείρισης περιγράφονται στο Άρθρο 4, παρ. 1 του ν.4519/2018 «Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών και άλλες διατάξεις» και είναι οι ακόλουθες:

Οι αρμοδιότητες του Φορέα Διαχείρισης περιγράφονται στο Άρθρο 4, παρ. 1 του ν.4519/2018 «Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών και άλλες διατάξεις» και είναι οι ακόλουθες:

α) η παροχή στοιχείων και αιτιολογημένης γνωμοδότησης κατά τη διαδικασία κατάρτισης των σχεδίων διαχείρισης και στη συνέχεια η εφαρμογή, παρακολούθηση, αξιολόγηση και επικαιροποίηση των σχεδίων διαχείρισης για την αειφορική διαχείριση και προστασία του φυσικού κεφαλαίου του δικτύου Natura 2000, σύμφωνα με τις κοινές υπουργικές αποφάσεις 3318/3028/11.12.1998 (Β’ 1289), 14849/853/Ε103/4.4.2008 (Β’ 645), 37338/1807 /Ε103/ 1.9.2010 (Β’ 1495) και 8353/276/Ε103/17.2.2012 (Β’ 415), που ενσωμάτωσαν αντίστοιχα τις Οδηγίες 92/43/ΕΟΚ για τους οικοτόπους και 2009/147/ΕΚ για τα άγρια πτηνά,

β) η κατάρτιση ετήσιας έκθεσης για την προστατευόμενη περιοχή, με προτεραιότητα στην κατάσταση διατήρησης των προστατευτέων αντικειμένων και στα αποτελέσματα από την εφαρμογή των δράσεων που προβλέπονται στα σχέδια διαχείρισης,

γ) η σύνταξη ανά τριετία έκθεσης αξιολόγησης των ρυθμίσεων της προστατευόμενης περιοχής, το περιεχόμενο της οποίας καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας,

δ) η ανεύρεση, διασφάλιση και αξιοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων για την προώθηση νέων τοπικών αναπτυξιακών προτύπων και δράσεων,

ε) η αποτελεσματική, χρηστή και με κανόνες διαφάνειας διάθεση και διαχείριση των πηγών εσόδων των ΦΔΠΠ για τη βελτίωση του βαθμού διατήρησης των προστατευτέων αντικειμένων, την ολοκληρωμένη διαχείριση των περιοχών ευθύνης τους και την ενίσχυση της τοπικής ανάπτυξης,

στ) η κατάρτιση μελετών και η διεξαγωγή ερευνών, καθώς και η εκτέλεση τεχνικών ή άλλων έργων που περιλαμβάνονται στα οικεία σχέδια διαχείρισης και είναι απαραίτητα για την προστασία, διατήρηση, αποκατάσταση και ανάδειξη των προστατευτέων αντικειμένων που εμπίπτουν στην περιοχή ευθύνης τους,

ζ) η μέριμνα για τη συλλογή, ταξινόμηση και επεξεργασία δεδομένων και περιβαλλοντικών στοιχείων, περιλαμβανομένων και στοιχείων της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς για τις περιοχές ευθύνης τους, τα οποία διαβιβάζονται υποχρεωτικά στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και αποτελούν πηγή ανατροφοδότησης για την επικαιροποίηση των σχεδίων διαχείρισης της παραγράφου 1,

η) η παροχή αιτιολογημένων γνωμοδοτήσεων κατά τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης των έργων και των δραστηριοτήτων που εμπίπτουν στις προστατευόμενες περιοχές ευθύνης τους ή των έργων και δραστηριοτήτων οι επιπτώσεις των οποίων επηρεάζουν, άμεσα ή έμμεσα, το προστατευτέο αντικείμενο,

θ) η παροχή γνώμης μέσα σε τριάντα πέντε (35) ημέρες από την έγγραφη ενημέρωση του ΦΔΠΠ από τις αρμόδιες αρχές για έργα ή δραστηριότητες που δεν υπόκεινται στη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης αλλά εμπίπτουν στα όρια ευθύνης του. Αν ο ΦΔΠΠ δεν εκφέρει γνώμη μέσα στην ανωτέρω προθεσμία, τεκμαίρεται η συμφωνία του,

ι) η παροχή γνώμης για κάθε άλλο θέμα για το οποίο οι αρμόδιες αρχές ζητούν τη γνώμη του ΦΔΠΠ,

ια) η διαβούλευση με την τοπική κοινωνία, τους παραγωγικούς φορείς και κάθε άλλον εμπλεκόμενο κατά περίπτωση φορέα, εντός των περιοχών ευθύνης τους, τόσο κατά τη διαδικασία κατάρτισης των Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών (Ε.Π.Μ.), των σχεδίων προεδρικών διαταγμάτων για το χαρακτηρισμό των προστατευόμενων περιοχών και των σχεδίων διαχείρισης όσο και σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση απαιτείται, με στόχο την ολοκληρωμένη διαχείριση, την αποτελεσματική προστασία και την ανάδειξη των αξιών των προστατευόμενων περιοχών, καθώς και την ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής παραμέτρου στα τοπικά αναπτυξιακά πρότυπα,

ιβ) η ανάληψη εκπόνησης και εκτέλεσης εθνικών, ευρωπαϊκών ή διεθνών προγραμμάτων και δράσεων σχετικών με την περιοχή ευθύνης τους, τα οποία προάγουν ή προβάλλουν τους σκοπούς του ΦΔΠΠ,

ιγ) η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του πληθυσμού και των παραγωγικών φορέων σε θέματα αναγόμενα στο έργο και στους σκοπούς των ΦΔΠΠ. Στο πλαίσιο αυτό, οι ΦΔΠΠ μπορούν να ιδρύουν και να λειτουργούν κέντρα πληροφόρησης και να αναλαμβάνουν σχετική εκδοτική δραστηριότητα έντυπης ή και ηλεκτρονικής μορφής,

ιδ) η διοργάνωση και συμμετοχή σε προγράμματα κατάρτισης και επιμόρφωσης, καθώς και σε συνέδρια, ημερίδες, επιμορφωτικά σεμινάρια και άλλες ενημερωτικές εκδηλώσεις για την προώθηση και ανάδειξη των στόχων της διαχείρισης των προστατευτέων αντικειμένων της περιοχής ευθύνης τους και της συμβατής οικοανάπτυξης των περιοχών προστασίας,

ιε) η επικουρία των αρμόδιων διοικητικών και δικαστικών αρχών στον έλεγχο της εφαρμογής της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, της νομοθεσίας για τα δάση, την αλιεία και τη θήρα, καθώς και των περιβαλλοντικών και πολεοδομικών όρων που ισχύουν για έργα ή δραστηριότητες που πραγματοποιούνται στις περιοχές ευθύνης τους. Για το σκοπό αυτό, οι ΦΔΠΠ εισηγούνται ή αναφέρουν στις αρμόδιες αρχές, για τις περιοχές ευθύνης τους, τις πράξεις ή παραλείψεις εκείνες οι οποίες συνιστούν παράβαση των όρων και περιορισμών που καθορίζονται από τα προεδρικά διατάγματα τα εκδιδόμενα κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 21 του ν. 1650/1986 (Α’ 160), όπως ισχύει. Επίσης, οι ΦΔΠΠ μπορεί να θέτουν στη διάθεση των αρμόδιων αρχών τα αναγκαία μέσα και το προσωπικό που απαιτούνται για την εκτέλεση αποφάσεων με τις οποίες επιβάλλονται κυρώσεις ή άλλα μέτρα προστασίας της περιοχής,

ιστ) η διαχείριση δημόσιων εκτάσεων που παραχωρούνται προς το ΦΔΠΠ ή μισθώνονται από αυτόν, η αγορά και ενοικίαση ιδιωτικών εκτάσεων που περιλαμβάνονται στην περιοχή ευθύνης του και η πραγματοποίηση σε αυτές των αναγκαίων παρεμβάσεων που προβλέπονται στον οικείο κανονισμό διοίκησης και λειτουργίας της περίπτωσης ιγ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 6, καθώς και στο οικείο σχέδιο διαχείρισης,

ιζ) η έγκριση δραστηριοτήτων ξενάγησης εντός της περιοχής ευθύνης του ΦΔΠΠ,

ιη) η συνδρομή στη χορήγηση αδειών επιστημονικής έρευνας και τεχνικών δοκιμών και αναλύσεων για τα προστατευτέα αντικείμενα, εντός των ορίων της περιοχής ευθύνης τους, σε συνεργασία με αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες, με απαραίτητη προϋπόθεση τη γνωστοποίηση των πορισμάτων από τις παραπάνω δραστηριότητες στον οικείο ΦΔΠΠ αμέσως μετά την ολοκλήρωσή τους,

ιθ) η υποστήριξη οικοτουριστικών προγραμμάτων και δράσεων ανάδειξης και προώθησης τοπικών προϊόντων του πρωτογενούς τομέα σε συνεργασία με άλλους αρμόδιους δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς,

κ) η συνεργασία με όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες (Αστυνομία, Πυροσβεστική, δασικές και λιμενικές αρχές) και η πραγματοποίηση κοινών περιπόλων με δασικές και λιμενικές αρχές εντός των ορίων των περιοχών ευθύνης τους,

κα) η κατασκευή και συντήρηση ορειβατικών μονοπατιών σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία

 

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στις μεταβατικές διατάξεις παρ. 1, άρθρο 11, του ν.4519/2018 τα υφιστάμενα Δ.Σ. των ΦΔΠΠ συνεχίζουν αυτοδίκαια το έργο τους μέχρι τη Δημοσίευση της απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με την οποία ορίζονται τα μέλη του Δ.Σ., κατά την πρώτη εφαρμογή του νόμου. Από τη δημοσίευση της απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με την οποία ορίζονται τα μέλη του Δ.Σ. παύει η θητεία των μελών των υφιστάμενων Δ.Σ.

error: Content is protected !!