Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών απομάκρυνσης μπαζών και απορριμμάτων για την εφαρμογή της δράσης Π.4.9 «Καθαρισμός / Απομάκρυνση Μπαζών / Απορρύπανση σε επιλεγμένες θέσεις εντός του Εθνικού Πάρκου»

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών απομάκρυνσης μπαζών και απορριμμάτων για την εφαρμογή της δράσης Π.4.9 «Καθαρισμός / Απομάκρυνση Μπαζών / Απορρύπανση σε επιλεγμένες θέσεις εντός του Εθνικού Πάρκου» (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ), στα πλαίσια υλοποίησης του Υποέργου 1 της Πράξης «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΚΟΤΥΧΙΟΥ ΣΤΡΟΦΥΛΙΑΣ & ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ» του ΥΜΕΠΕΡΑΑ με Κωδικό ΟΠΣ 5033024.

 

O ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΚΟΤΥΧΙΟΥ ΣΤΡΟΦΥΛΙΑΣ & ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ

σας καλεί να υποβάλετε σφραγισμένη έγγραφη προσφορά για την απομάκρυνση μπαζών και απορριμμάτων για την εφαρμογή της δράσης Π.4.9 «Καθαρισμός / Απομάκρυνση Μπαζών / Απορρύπανση σε επιλεγμένες θέσεις εντός του Εθνικού Πάρκου» στα πλαίσια του Υποέργου 1 της πράξης «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΚΟΤΥΧΙΟΥ ΣΤΡΟΦΥΛΙΑΣ & ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ» με Κωδικό MIS 5033024 και κωδικό ΣΑΕ 2019ΣΕ27510024 στο ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ” ΕΣΠΑ 2014-2020, και του πρωτογενούς αιτήματος με κωδικό ΑΔΑΜ19REQ005733239.

 

Η σφραγισμένη έγγραφη προσφορά θα πρέπει να υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα Πρόσκληση έως και την Δευτέρα 11 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 12.00 στα γραφεία του ΦΟΡΕΑ.

 

Δείτε: << ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ >>

Δείτε:<< ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ >>

Κατεβάστε: << ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ >>

Κατεβάστε: << ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ >>

error: Content is protected !!