Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την δράση Π.3.10 «Προστασία και ενίσχυση παρόχθιων και αλλουβιακών συστάδων Fraxinus angustifolia ssp oxycarpa και Alnus glutinosa»

O ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΚΟΤΥΧΙΟΥ ΣΤΡΟΦΥΛΙΑΣ & ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ

καλεί έναν επιστήμονα Βιολόγο ή Δασολόγο, ή ομάδα έργου που να περιλαμβάνει αυτήν την ειδικότητα, και να διαθέτει αποδεδειγμένη εμπειρία σε φυτοκοινωνιολογική ανάλυση και σύνθεση βλάστησης ως βάση για αναγνώριση και ερμηνεία τύπων οικοτόπων, να υποβάλει σφραγισμένη έγγραφη προσφορά για την παροχή υπηρεσιών αξιολόγησης δασικής έκτασης ειδικού ενδιαφέροντος για την εφαρμογή της δράσης Π.3.10 «Προστασία και ενίσχυση παρόχθιων και αλλουβιακών συστάδων Fraxinus angustifolia ssp oxycarpa και Alnus glutinosa» στα πλαίσια του Υποέργου 1 της πράξης «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΚΟΤΥΧΙΟΥ ΣΤΡΟΦΥΛΙΑΣ & ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ» με Κωδικό MIS 5033024 και κωδικό ΣΑΕ 2019ΣΕ27510024 στο ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ” ΕΣΠΑ 2014-2020, και του πρωτογενούς αιτήματος με κωδικό ΑΔΑΜ19REQ005733239.

Η σφραγισμένη έγγραφη προσφορά θα πρέπει να υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθ. 1305/05-12-2019 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος έως και την Δευτέρα 16 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 13.00 στα γραφεία του ΦΟΡΕΑ.

 

Για να δείτε την υπ’ αρίθμ. 1305/05-12-2019 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε το Παράρτημα I : Υπεύθυνη Δήλωση, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε το Παράρτημα II: Πίνακα Οικονομικής Προσφοράς, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε το Παράρτημα III: Σχέδιο Σύμβασης της Απευθείας Ανάθεσης, πατήστε εδώ.

error: Content is protected !!