Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια επιστημονικού εξοπλισμού με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

O ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΚΟΤΥΧΙΟΥ ΣΤΡΟΦΥΛΙΑΣ & ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ

σας καλεί να υποβάλετε σφραγισμένη έγγραφη προσφορά για την προμήθεια επιστημονικού εξοπλισμού στα πλαίσια υλοποίησης του πακέτου εργασίας Π.3.4 και του πακέτου εργασίας Π.3.8 του Υποέργου 1 της πράξης «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΚΟΤΥΧΙΟΥ ΣΤΡΟΦΥΛΙΑΣ & ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ» με Κωδικό MIS 5033024 και κωδικό ΣΑ 2019ΣΕ27510024 στο ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ” ΕΣΠΑ 2014-2020 και του πρωτογενούς αιτήματος με ΑΔΑΜ19REQ005733239.

Η σφραγισμένη έγγραφη προσφορά θα πρέπει να υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα Πρόσκληση έως και την 25η /11/2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 π.μ.

Δείτε: <<ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ>>

Κατεβάστε: << ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι   Υπεύθυνη Δήλωση>>

Κατεβάστε: << ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ   Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς>>

Κατεβάστε: << Πίνακες ελάχιστων τεχνικών προδιαγραφών>>

error: Content is protected !!