ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ Π.4.8: «ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΑΜΜΟΘΙΝΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΙ ΜΠΟΥΚΑΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ Τ.Ο.2110×2120 & 2270×9540 ΣΤΟ GR2320001», ΥΠΟΕΡΓΟ 1, ΥΜΕΠΕΡΑΑ

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

O Πρόεδρος του Φορέα Διαχείρισης Υγροτόπων Κοτυχίου – Στροφυλιάς & Κυπαρισσιακού Κόλπου καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλλει σφραγισμένη έγγραφη οικονομική προσφορά για την εφαρμογή της δράσης Π.4.8: «ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΑΜΜΟΘΙΝΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΙ ΜΠΟΥΚΑΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ Τ.Ο.2110x2120 ΚΑΙ 2270x9540 ΣΤΟ GR2320001» στα πλαίσια υλοποίησης του Υποέργου 1 της πράξης «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΚΟΤΥΧΙΟΥ ΣΤΡΟΦΥΛΙΑΣ & ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ» με Κωδικό MIS 5033024 και κωδικό ΣΑΕ 2019ΣΕ27510024 στο ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ” ΕΣΠΑ 2014-2020.

Η σφραγισμένη έγγραφη προσφορά θα πρέπει να υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα Πρόσκληση έως και την 10η Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.00 μ.μ. στα γραφεία του ΦΟΡΕΑ.

 

Για να δείτε την υπ’ αρίθμ. 1142/20-08-2021 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I-ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III-ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV-ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ πατήστε εδώ.

error: Content is protected !!