ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΠΛΕΓΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΞΥΛΙΝΩΝ ΚΛΩΒΩΝ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Π.4.1

O Πρόεδρος του Φορέα Διαχείρισης Υγροτόπων Κοτυχίου – Στροφυλιάς & Κυπαρισσιακού Κόλπου καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλλει σφραγισμένη έγγραφη οικονομική προσφορά για την «Προμήθεια μεταλλικών πλεγμάτων και ξύλινων κλωβών» στα πλαίσια εφαρμογής του πακέτου εργασίας Π.4.1 «Δράσεις για την προστασία των θέσεων φωλαιοποίησης της θαλάσσιας χελώνας στο Εθνικό Πάρκο» στα πλαίσια του Υποέργου 1 της πράξης «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΚΟΤΥΧΙΟΥ ΣΤΡΟΦΥΛΙΑΣ & ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ» με Κωδικό MIS 5033024 και κωδικό ΣΑΕ 2019ΣΕ27510024 στο ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ” ΕΣΠΑ 2014-2020».

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I Αίτηση Υποβολής Προσφοράς

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II Υπεύθυνη δήλωση 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III Υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV-ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Πίνακας Ελάχιστων Τεχνικών Προδιαγραφών

out_830-Διευκρινήσεις_Π.4.1_ΚΛΩΒΟΙ_signed

out_831-ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Π.4.1-ΚΛΩΒΟΙ_signed

error: Content is protected !!