ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ 15΄-20΄ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥ ΣΠΟΤ 5΄)» ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Π.1.1: «ΠΡΟΒΟΛΗ ΔΡΑΣΕΩΝ», ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1 ΤΟΥ ΥΜΕΠΕΡΑΑ

O ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΚΟΤΥΧΙΟΥ – ΣΤΡΟΦΥΛΙΑΣ & ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ

καλεί φυσικά & νομικά πρόσωπα να υποβάλουν σφραγισμένη έγγραφη οικονομική προσφορά για την παροχή υπηρεσιών «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ 15΄-20΄ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥ ΣΠΟΤ 5΄)» για την υλοποίηση του πακέτου εργασίας Π.1.1: «ΠΡΟΒΟΛΗ ΔΡΑΣΕΩΝ», στα πλαίσια του Υποέργου 1 της πράξης «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΚΟΤΥΧΙΟΥ ΣΤΡΟΦΥΛΙΑΣ & ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ» με Κωδικό MIS 5033024 και κωδικό ΣΑΕ 2019ΣΕ27510024 στο ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ” ΕΣΠΑ 2014-2020.

Η σφραγισμένη έγγραφη προσφορά θα πρέπει να υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα Πρόσκληση έως και την 10η Μαΐου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 π.μ. στα γραφεία του ΦΟΡΕΑ.

Για να δείτε τη υπ’ αρίθ. 492/16-04-2021 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος παρακαλώ πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε το Παράρτημα III – Αίτηση Υποβολής Προσφοράς παρακαλώ πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε το Παράρτημα IV – Υπεύθυνη δήλωση παρακαλώ πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε το Παράρτημα V – Υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς παρακαλώ πατήστε εδώ.

error: Content is protected !!