Προμήθεια Τηλεμετρικών Σταθμών στις Λ/Θ του Εθνικού Πάρκου

Προμήθεια Τηλεμετρικών Σταθμών στις Λ/Θ του Εθνικού Πάρκου

Ο Φορέας Διαχείρισης Υγροτόπων Κοτυχίου – Στροφυλιάς προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό, για το έργο «Προμήθεια Τηλεμετρικών Σταθμών στις Λ/Θ του Εθνικού Πάρκου».

Ο προϋπολογισμός του έργου είναι εκατόν είκοσι μία χιλιάδες εννιακόσια πενήντα ένα ευρώ και είκοσι δύο λεπτά (121.951,22 €), χωρίς Φ.Π.Α., πλέον είκοσι οκτώ χιλιάδες σαράντα οκτώ ευρώ και εβδομήντα οκτώ λεπτά (28.048,78 €), Φ.Π.Α. 23%, ήτοι συνολικό ποσό με Φ.Π.Α. 23%, εκατόν πενήντα χιλιάδες ευρώ (150.000,00 €).

Κριτήριο κατακύρωσης για το παραπάνω έργο είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007- 2013 και ειδικότερα από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» (Άξονας Προτεραιότητας 9) με τίτλο Πράξης «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΚΟΤΥΧΙΟΥ – ΣΤΡΟΦΥΛΙΑΣ».

Επισυνάπτεται το κείμενο της Προκήρυξης.

error: Content is protected !!