Προμήθεια Πινακίδων Σήμανσης και Ξενάγησης του Εθνικού Πάρκου στα όρια του Δασαρχείου Αμαλιάδας

Ο Φορέας Διαχείρισης Υγροτόπων Κοτυχίου – Στροφυλιάς, με έδρα υπηρεσιών στο Λάππα του Δήμου Δυτικής Αχαΐας, στο πλαίσιο του Υποέργου 1, της Πράξης “ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΚΟΤΥΧΙΟΥ – ΣΤΡΟΦΥΛΙΑΣ” με κωδικό (2010ΣΕ07580088), του Άξονα Προτεραιότητας 9 “Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας”, του Ε.Π. “ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007 – 2013”, καλεί του ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν προσφορά στα πλαίσια της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ” συνολικού προϋπολογισμού εννέα χιλιάδων επτακοσίων πενήντα έξι ευρώ και δέκα λεπτών (9.756,10 €) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ή δώδεκα χιλιάδων ευρώ 12.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και όλων των νόμιμων κρατήσεων) που θα χρηματοδοτηθεί από τις πιστώσεις του έργου 2010ΣΕ07580088 της ΣΑΕ 075/8.

Επισυνάπτεται το κείμενο της προκήρυξης.

error: Content is protected !!