Προκήρυξη για την πρόσληψη 2 ατόμων ΙΔΟΧ

Ο Φορέας Διαχείρισης Υγροτόπων Κοτυχίου Στροφυλιάς ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την υλοποίηση του υποέργου 1 «Προστασία και Διατήρηση της Βιοποικιλότητας του Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων Κοτυχίου-Στροφυλιάς» που εδρεύει στο νομό Αχαΐας, που έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλοντος και Αειφόρος Ανάπτυξη» (Άξονας 9 – Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας) του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ), 2007-2013 και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α).

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός Θέσης Υπηρεσία Έδρα Υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια Σύμβασης Αριθμός Ατόμων
101 Φορέας Διαχείρισης Υγροτόπων Κοτυχίου-Στρομφυλίας Λάππα Αχαΐας ΠΕ Δασολόγων ή Περιβαλλοντολόγων ή Βιολόγων 12 μήνες με δυνατότητα παράτασης μέχρι τη λήξη της πράξης 1
102 Φορέας Διαχείρισης Υγροτόπων Κοτυχίου-Στρομφυλίας Λάππα Αχαΐας ΠΕ Οικονομικού 12 μήνες με δυνατότητα παράτασης μέχρι τη λήξη της πράξης 1

 

Επισυνάπτεται το κείμενο της Προκήρυξης, τα Παραρτήματα που αφορούν σε αυτή και το Έντυπο Αίτησης ΣΟΧ.

error: Content is protected !!