ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ – ΥΠΕΚΑ

ΕΤΟΣ 2011

Στις 19.10.2011 εκδόθηκε από το Πράσινο Ταμείο, η υπ’ αριθ. 1559/19-10-11  Πρόσκληση για υποβολή προτάσεων που αφορούσε  στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Στήριξη Φορέων προστατευόμενων Περιοχών έτους 2011».

Στην Πρόσκληση καθορίζονταν οι Προτεραιότητες-Στόχοι των υποβαλλόμενων προτάσεων, καθώς επίσης και η επιλεξιμότητα των δαπανών. Για την υποβολή των προτάσεων απαιτούταν η συμπλήρωση του Τυποποιημένου Εντύπου Ανάπτυξης της Πρότασης, Αίτηση Χρηματοδότησης καθώς και Σύντομο Υπόμνημα του ΦΔΠΠ με πληροφορίες σχετικά με το κανονιστικό πλαίσιο, τη λειτουργία και τις αρμοδιότητές του, καθώς και απολογισμό δράσεων των τελευταίων τριών ετών. Για την υποβολή των προτάσεων δόθηκε ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής τους η Παρασκευή 4 Νοεμβρίου 2011 και ως προθεσμία επιλεξιμότητας των δαπανών ορίστηκε η 31η Δεκεμβρίου 2011.

  ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ Εγκεκριμένο Ποσό
1 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΚΕΠΗΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΦΔ 8.750,00 €
2 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΩΝ Λ/Θ ΓΙΑ ΤΟ 2011 4.850,00 €
3 ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΣΤΗ Λ/Θ ΠΡΟΚΟΠΟΥ 8.000,00 €
4 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΦΔ 5.000,00 €
ΣΥΝΟΛΟ 26.600,00 €

Ο Φορέας Διαχείρισης Υγροτόπων Κοτυχίου-Στροφυλιάς ολοκλήρωσε τις παραπάνω δράσεις εντός προθεσμιών με τελικό ποσό απορρόφησης   25.793,00€.

 

ΕΤΟΣ 2012

Στις 2/5/2012 εκδόθηκε η υπ’ αρ. 1290/02-5-12 πρόσκληση του Πράσινου ταμείου για υποβολή προτάσεων που αφορούσε  στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Στήριξη Φορέων προστατευόμενων Περιοχών έτους 2012». Ο ΦΔ υπέβαλε τις προτάσεις του εμπρόθεσμα, για δράσεις συνολικού προϋπολογισμού  €38.100,00. Ως καταληκτική ημερομηνία επιλεξιμότητας δαπανών ορίζονταν η 31η Οκτωβρίου 2012. Για την υποβολή απαιτούνταν η συμπλήρωση Τεχνικού Δελτίου Προτεινόμενης Πράξης, αίτηση χρηματοδότησης, οικονομικό απολογισμό του προηγούμενου προγράμματος έτους 2011. Τα υποέργα που εγκρίθηκαν είναι τα κάτωθι:

  ΥΠΟΕΡΓΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΕΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ
1 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΥΠΑΡΧΟΝΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ 1.150,00 € 1.150,00 €
2 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΦΔ 2.500,00 € 3.184,15 €
3 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΩΝ ΕΝΤΟΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΛΑΜΩΤΩΝ στους ΟΙΚΙΣΚΟΥΣ ΤΗΣ Λ/Θ ΠΡΟΚΟΠΟΥ 7.000,00 € 6.900,00 €
4 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΙΜΜΑΤΩΝ 4.100,00 € 3.874,50 €
5 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ & ΠΟΡΤΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ 16.000,00 € 15.867,00 €
6 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΒΑΨΙΜΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ 4.000,00 € 2.693,70 €
7 ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ  ΜΕΛΩΝ ΔΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΦΔ 350,00 € 281,80 €
8 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΖΑΚΙΟΥ – ΣΤΕΓΗΣ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΦΔ 1.800,00 € 1.800,00 €
9 ΠΡΟΣΤΙΜΑ 50,00 € – €
10 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΕΩΤΡΥΠΑΝΟΥ 450,00 € 449,57 €
11 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΑΡΧΟΝΤΩΝ 700,00 € 707,25 €
ΣΥΝΟΛΟ 38.100,00 € 36.907,97 €

Ο Φορέας Διαχείρισης Υγροτόπων Κοτυχίου-Στροφυλιάς ολοκλήρωσε τις παραπάνω δράσεις εντός προθεσμιών με τελικό ποσό απορρόφησης  36.907,97€.

 

ΕΤΟΣ 2013

Στις 01/04/2013 εκδόθηκε η υπ’ αρ. 885/01-04-13 πρόσκληση του Πράσινου ταμείου για υποβολή προτάσεων που αφορούσε  στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Στήριξη Φορέων προστατευόμενων Περιοχών έτους 2013». Ο ΦΔ υπέβαλε τις προτάσεις του εμπρόθεσμα, για δράσεις συνολικού προϋπολογισμού  €38.825,00. Ως καταληκτική ημερομηνία επιλεξιμότητας δαπανών ορίζονταν η 10η Νοεμβρίου 2013. Για την υποβολή απαιτούνταν η συμπλήρωση Τεχνικού Δελτίου Προτεινόμενης Πράξης, αίτηση χρηματοδότησης, οικονομικό απολογισμό του προηγούμενου προγράμματος έτους 2012. Τα υποέργα που εγκρίθηκαν είναι τα κάτωθι:

ΥΠΟΕΡΓΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΕΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ
1 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΞΥΛΙΝΩΝ ΜΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΜΟΝΟΠΑΤΙΩΝ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ 12.750,00 € 8.610,00 €
2 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΞΥΛΙΝΗΣ ΕΞΕΔΡΑΣ ΣΤΗ Λ/Θ ΠΡΟΚΟΠΟΥ 1.350,00 € 1.350,00 €
3 ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΩΝ ΔΣ 2.500,00 € 1.995,90 €
4 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΙΔΕΡΕΝΙΑΣ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΗΣ ΡΑΜΠΑΣ ΓΙΑ ΑΜΕΑ ΣΤΟ ΚΠ 500,00 € 500,00 €
5 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΙΚΙΣΚΟΥ ΣΤΗ ΜΕΓ. ΒΕΛΑΝΙΔΙΑ 6.000,00 € 3.936,00 €
6 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΑΡΧΟΝΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ ΣΤΡΟΦΥΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ 5.200,00 € 3.500,00 €
7 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ 18 ΤΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΤΗΣ ΣΤΡΟΦΥΛΙΑΣ 3.075,00 € 2.576,85 €
8 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΥΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΑΤΑΡΙΟΥ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΚΟΥΣ ΤΗΣ Λ/Θ ΠΡΟΚΟΠΟΥ 450,00 € 450,00 €
9 ΣΥΜΒΟΛΗ ΙΜΔΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΒΑΜΒΑΚΙΑΣΗΣ ΣΕ ΠΕΥΚΑ ΤΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΣΤΡΟΦΥΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΓΙΑ 100 ΔΕΝΔΡΑ 2.800,00 € 2.800,00 €
10 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 4 ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΚΠ 3.550,00 € 3.050,00 €
ΣΥΝΟΛΟ 38.825,00 € 28.768,75 €

 

ΕΤΟΣ 2014

Με την με αριθμ. 69.9/2014 απόφαση του Δ.Σ. του Π.Τ. εγκρίθηκε η Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων στο ΧΠ «Φυσικό Περιβάλλον 2014» με την ενεργοποίηση του Άξονα Προτεραιότητας 1 «Στήριξη Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών και δράσεις για προστασία Θήρας» και ειδικότερα του Μέτρου 1: «Στήριξη Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών» και του Μέτρου 2 «Οριζόντιες δράσεις για τους Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών» του χρηματοδοτικού προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «Φυσικό Περιβάλλον 2014» (Κωδ. Πρόσκλησης ΦΠ1.1_1.2/2014) σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 1499/20-05-2014 πρόσκληση.

Ο ΦΔ υπέβαλε τις προτάσεις του εμπρόθεσμα, έργα για δράσεις συνολικού προϋπολογισμού  €38.800,00. Ως καταληκτική ημερομηνία επιλεξιμότητας δαπανών ορίζονταν η 15η Νοεμβρίου 2014. Για την υποβολή απαιτούνταν η συμπλήρωση Τεχνικού Δελτίου Προτεινόμενης Πράξης, αίτηση χρηματοδότησης, ηλεκτρονικά. Τα υποέργα που εγκρίθηκαν είναι τα κάτωθι:

ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014  ΜΕΤΡΟ:1

Α/Α

ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ Π.Υ

ΣΥΜΒΑΣΙΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΟΣΟ

1

ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΙΚΙΣΚΟΥ ΣΤΗ Λ/Θ ΚΟΤΥΧΙΟΥ

4.000,00 €

4.000,00 €

3.813,00 €

2

ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 3-ΠΤΥΧΟΥ ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΦΥΛΛΑΔΙΟΥ ΣΕ ΔΥΟ ΓΛΩΣΣΕΣ (ΓΑΛΛΙΚΑ & ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ) ΓΙΑ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ 10.000 ΤΜΧ

6.000,00 €

3.600,00 €

2.583,00 €

3

ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΜΠΑΖΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ Α ΖΩΝΗΣ

2.000,00 €

2.000,00 €

1.845,00 €

4

ΕΡΓΑΣΙΑ  ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ,ΞΥΛΙΝΗΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ & ΚΙΟΣΚΙ ΣΤΕΓΑΣΗΣ 10.Τ.Μ.

8.000,00 €

8.000,00 €

ΜΕΤΑΦΕΡΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ 2015

5

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡ.ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΘΕΝΤΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΑΠΌ ΠΔΕ

1.000,00 €

1.000,00 €

1.000,00 €

6

ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΠΕΖΟΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ (12 ΤΜΧ)

2.700,00 €

2.700,00 €

2.460,00 €

7

ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ (8 ΤΜΧ)

2.000,00 €

2.000,00 €

1.845,00 €

8

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΦΔ

800,00 €

500,00 €

494,94 €

9

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ & ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΠΕΖΟΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΩΝ ΦΥΛΛΑΔΙΩΝ (5.000 ΤΜΧ)

4.000,00 €

2.400,00 €

1.783,50 €

10

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

2.500,00 €

2.500,00 €

958,56 €

11

ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΜΨΗ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΤΩΝ ΛΕΥΚΟΠΕΛΑΡΓΩΝ (CICONIA CICONIA)

3.000,00 €

3.000,00 €

3.000,00 €

12

ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ & ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΦΩΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΧΕΛΩΝΩΝ (CARETTA CARETTA)

7.800,00 €

6.000,00 €

6.000,00 €

13

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΓΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ & ΠΟΔΗΛΑΤΑ

300,00 €

300,00 €

172,20 €

14

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

800,00 €

800,00 €

846,52 €

ΣΥΝΟΛΟ

44.900,00 €

38.800,00 €

26.801,72 €

Ο Φορέας Διαχείρισης Υγροτόπων Κοτυχίου-Στροφυλιάς ολοκλήρωσε τις παραπάνω δράσεις εντός προθεσμιών με τελικό ποσό απορρόφησης  26.801,72 €.

Ταυτόχρονα ο ΦΔΥΚΣ σε συνεργασία με άλλους ΦΔΠΠ κατέθεσε πρόταση, όπως αποτυπώνονται στο παρακάτω πίνακα, και για τον Μέτρο 2, η οποία δεν εγκρίθηκε από τη Διοίκηση του Πράσινου Ταμείου.

ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014  ΜΕΤΡΟ:2

Α/Α

ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

1

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ  ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΠ ΔΥΤ. ΑΧΑΙΑΣ & ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ

20.000,00 €

2

ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

30.000,00 €

ΣΥΝΟΛΟ

50.000,00 €

 

ΕΤΟΣ 2015

Για το έτος 2015 και σύμφωνα με την υπ’ αρ. 2040/8-5-2015 απόφαση του Υπουργού ΠΕΝ, δίνεται η δυνατότητα, στα πλαίσια του χρηματοδοτικού προγράμματος του Πράσινου ταμείου για «Συνεχιζόμενα προς χρηματοδότηση έργα στο έτος 2015», να χρησιμοποιηθούν από τους ΦΔΠΠ, τυχόν αδιάθετα χρηματικά υπόλοιπα από έργα που δεν υλοποιήθηκαν εντός του 2014. Σύμφωνα με την απόφαση του ΔΣ του Πράσινου Ταμείου (ΑΔΑ 72ΩΟ46Ψ844-Ι46) το αδιάθετο ποσό για τον ΦΔΥΚΣ στα πλαίσια του άξονα 1 του χρηματοδοτικού προγράμματος «Στήριξη ΦΔΠΠ έτους 2014» είναι €11.998,28. Τα έργα που προτάθηκαν να υλοποιήσει ο ΦΔ σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 02/31-08-15 της 3ης έκτακτης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τα κάτωθι:

   

Α/Α

ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ Π.Υ

1

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΦΔ

6.800,00 €

2

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΥΓΕΙΟΥ

180,00 €

3

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΝΑΛΙΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

5.000,00 €

ΣΥΝΟΛΟ

11.980,00 €

11.998,00 €

Δυστυχώς μέχρι το τέλος του Δεκεμβρίου 2015 δεν έχει εγκριθεί η υλοποίηση των παραπάνω έργων.

error: Content is protected !!