ΕΤΟΣ 2019 – ΥΜΕΠΕΡΑΑ

Ο ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  (ΦΔ) ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΚΟΤΥΧΙΟΥ ΣΤΡΟΦΥΛΙΑΣ & ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ, ενέταξε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014 – 2020», την Πράξη «Επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης Υγροτόπων Κοτυχίου Στροφυλιάς & Κυπαρισσιακού Κόλπου για δράσεις διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, ειδών και οικοτόπων», συνολικού προϋπολογισμού 986.100,00€.

Το φυσικό αντικείμενο της πράξης αφορά στη χρηματοδότηση δράσεων με στόχο την προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας της περιοχής ευθύνης του Φορέα Διαχείρισης σύμφωνα με τον νέο θεσμικό πλαίσιο (Ν.4519/2018). Οι δράσεις αυτές περιλαμβάνονται σε τέσσερα Πακέτα Εργασίας (Π.Ε.):

ΠΕ1:Προβολή Δράσεων Πράξης ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ:

Στόχος είναι η προβολή των δράσεων στα πλαίσια της συγχρηματοδοτούμενης πράξης. Περιλαμβάνονται ενδεικτικά οι κάτωθι δράσεις: Προβολή δράσεων, Διοργάνωση ημερίδων-συμμετοχή σε εκθέσεις, Ενημερωτικές πινακίδες.

ΠΕ2:Δικτύωση/Τεχνογνωσία ΦΔ/Επιστημονική Τεκμηρίωση: Περιλαμβάνει δράσεις για την ανάπτυξη σταθερών συνεργασιών/αλληλοενημέρωσης και ανταλλαγής τεχνογνωσίας με άλλες (συν) αρμόδιες Υπηρεσίες/ Οργανισμούς, καθώς και την βελτίωση της υποδομής του ΦΔ για την συλλογή/διαχείριση των επιστημονικών δεδομένων που συλλέγει.

ΠΕ3:Υλοποίηση δράσεων παρακολούθησης ειδών και οικοτόπων ή/ και εκπόνηση μελετών (τεχνικών και μη): Στόχος είναι η παρακολούθηση και η εκπόνηση μελετών για την οργάνωση της διαχείρισης οικοτόπων και ειδών των οδηγιών 92/43/ΕΟΚ και 2009/147/ΕΚ. Οι δράσεις ενδεικτικά που περιλαμβάνονται είναι:

– Εκπόνηση μελέτης ρύθμισης & οριοθέτησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων στις παραλίες της περιοχής ευθύνης του ΦΔ με βάση τη φέρουσα ικανότητα, Καταγραφή πολυχαίτων και τρόποι αντιμετώπισής τους στη Λ/Θ Προκόπου, Παρακολούθηση ορνιθοπανίδας στην περιοχή ευθύνης του ΦΔ,  Μελέτη σκοπιμότητας ανοίγματος του αύλακα του Κέντρου, Παρακολούθηση της εισροής των γλυκών νερών και φερτών υλικών στις Λ/Θ και στο έλος της Λάμιας, τοποθέτηση καμερών σε επιλεγμένες θέσεις για την καταγραφή του πληθυσμού του τσακαλιού, παρακολούθηση για την τεκμηρίωση προτεραιοτήτων διαχείρισης για τη βίδρα, προστασία και ενίσχυση παρόχθιων και αλλουβιακών συστάδων.

ΠΕ4: Διαχειριστικές δράσεις για τη βελτίωση του καθεστώτος διατήρησης ειδών και τύπων οικοτόπων στην περιοχή αρμοδιότητας του Φορέα Διαχείρισης.

Για την επίτευξη των στόχων του πακέτου εργασίας θα υλοποιηθούν ενδεικτικά οι δράσεις:

– Δράσεις για την προστασία των θέσεων φωλαιοποίησης της θαλάσσιας χελώνας, Υλοποίηση διαχειριστικών παρεμβάσεων για την αντιμετώπιση της διάβρωσης της αμμολωρίδας Λ/Θ Κοτυχίου-αποκατάσταση της περιβαλλοντικής ζημίας, Διαχείριση Καλαμώνα στις Λ/Θ Προκόπου και Κοτυχίου και στον αύλακα του Κέντρου, Δράσεις για την ενίσχυση και διατήρηση πληθυσμού του κιρκινεζιού, Λήψη μέτρων για την προστασία ειδών πανίδας στο παρακείμενο στους υγροτόπους οδικό δίκτυο, Δράση για την ενίσχυση του πληθυσμού του νεροχελίδονου, Δράσεις για την ενίσχυση της φωλαιοποίησης του πληθυσμού των αργυροπελεκάνων, Στερέωση αμμοθινών και τοποθέτηση περίφραξης, Καθαρισμός / Απομάκρυνση Μπαζών / Απορρύπανση σε επιλεγμένες θέσεις, Πιλοτικές δράσεις για την ενίσχυση του ΤΟ 9350 (Δάση με Quercus macrolepis), Μείωση του κινδύνου πυρκαγιάς, Πιλοτική διαχείριση κοίτης ποταμών και στραγγιστικών καναλιών, Υλοποίηση δράσης για τη ρύθμιση & οριοθέτηση ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, Λήψη μέτρων για την προστασία των αλίπεδων από τις ανθρωπογενείς πιέσεις (παράνομη στάση και στάθμευση).

Ο ΦΔ σε όλη τη διάρκεια υλοποίησης της πράξης και μέχρι την ολοκλήρωσή της που θα είναι η  31η Δεκεμβρίου 2023 θα ενημερώνει αναλυτικά το κοινό μέσω συναντήσεων και ημερίδων που θα πραγματοποιεί.

 

error: Content is protected !!