ΕΠΠΕΡ 2000-2006 (Γ ΚΠΣ)

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» του ΥΠΕΚΑ αποτέλεσε τη πρώτη και ουσιαστική χρηματοδότηση μέσω των οποίων άρχισε η λειτουργία των Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών.

Το ΔΣ, επί προεδρίας του κου Dr Δημήτρη Κατσαρού, προχώρησε σε 2 τροποποιήσεις του Τεχνικού Δελτίου με συνολικό προϋπολογισμό 910.379,80 € το οποίο προέβλεπε:

  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
1 Αρχική λειτουργία (πρόσληψη προσωπικού, νομικού συμβούλου, λογιστική κάλυψη, συντήρηση εξοπλισμού φορέα, αναλώσιμα, κ.α.) € 592.632,80
2 Πρόγραμμα παρακολούθησης των περιβαλλοντικών δεδομένων της προστατευόμενης περιοχής € 102.340,00
3 Ενέργειες ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και ανάδειξης προστατευόμενης περιοχής € 35.938,00
4 Προμήθεια οχήματος € 44.000,00
5 Προμήθεια επίπλων € 4.219,84
6 Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού € 13.999,16
7 Σχέδιο διαχείρισης €117.250,00

Συγκεκριμένα υλοποιήθηκαν:

Ολοκληρώθηκε Πρόγραμμα Παρακολούθησης Περιβαλλοντικών Δεδομένων της Περιοχής (Monitoring). Σκοπός του έργου ήταν η παρακολούθηση των βιολογικών παραμέτρων της περιοχής, η ανάλυση των φυσικοχημικών παραμέτρων των λιμνοθαλασσών Πρόκοπος και Κοτύχι, που συλλέγονται από σταθμούς μέτρησης, με σκοπό την εκτίμηση μεταβολών της ποιοτικής κατάστασης των λιμνοθαλασσών, η παραγωγή χαρτών (προσανατολισμού της περιοχής, τύπων οικοτόπων, κάλυψης – χρήσεων γης, μεταβολής των τύπων οικοτόπων και χρήσεων γης), η αξιολόγηση των πιέσεων και η παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας διαχείρισης. Η διαχείριση της προστατευόμενης περιοχής θεωρείται μια σύνθετη διαδικασία της οποίας η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητάς της και η συμβολή της στη διατήρηση της βιοποικιλότητας της περιοχής απαιτεί τη συλλογή πολλών στοιχείων.
Συγκεκριμένα το υποέργο περιλαμβάνει :

Α. Παρακολούθηση των οικοτόπων του Παραρτήματος Ι της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ και συγκεκριμένα την:

Α.1 Καταγραφή της χλωριδικής σύνθεσης, δομής και κατάστασης διατήρησης των οικοτόπων.
Α.2 Εκ νέου χαρτογράφηση της έκτασης που καταλαμβάνει ο κάθε οικότοπος και τη σύνταξη ανανεωμένου/επικαιροποιημένου χάρτη οικοτόπων.
Α.3 Προσδιορισμό μεταβολών των χαρακτηριστικών των οικοτόπων, από την πρώτη καταγραφή κατά την ένταξη τους στο δίκτυο Natura 2000.

Β. Παρακολούθηση ειδών και οικοτόπων προτεραιότητας των Παραρτημάτων Ι και ΙΙ της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ και συγκεκριμένα την παρακολούθηση:

Β.1 της εξάπλωσης και των χαρακτηριστικών του πληθυσμού του φυτικού είδους Centaurea niederi.
Β.2 των χαρακτηριστικών του πληθυσμού του είδους ψαριού Valencia letourneuxi.
Β.3 της κατάστασης της δομής των συστάδων και της αναγέννησης της κουκουναριάς.

Γ. Ανάλυση των φυσικοχημικών παραμέτρων που συγκεντρώνονται από τους σταθμούς μέτρησης.

Δ. Παρακολούθηση των πιέσεων

Ε. Παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας της εφαρμογής της διαχείρισης

Πραγματοποιήθηκαν Ενέργειες Ενημέρωσης, Ευαισθητοποίησης και Ανάδειξης της Περιοχής,με στόχο την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση του κοινού και την ανάδειξη της περιοχής που εποπτεύει ο Φορέας Διαχείρισης.

Συγκεκριμένα:

 1. Διοργανώθηκαν τέσσερις (4) θεματικές εκδηλώσεις – ημερίδες στην Αχαΐα, την  Ηλεία και την Αθήνα. Στις 12/05/08 πραγματοποιήθηκε εκδήλωση με θέμα: «Οργάνωση προγραμμάτων εθελοντισμού στην περιοχή Στροφυλιάς-Κοτυχίου» στο Παλαιό Δημοτικό Νοσοκομείο, στην Πάτρα. Στις 17/05/08 πραγματοποιήθηκε εκδήλωση στα πλαίσια της έκθεσης ECOLIFE2008 με θέμα: «Ο Φορέας και η Στροφυλιά: Το έργο και η ανάγκη για στήριξη», στο Ολυμπιακό Κέντρο ξιφασκίας, στην Αθήνα. Στις 04/06/08 πραγματοποιήθηκε εκδήλωση στο πλαίσιο εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δημαρχείου Λεχαινών, στα Λεχαινά. Στις 10/10/08 πραγματοποιήθηκε ημερίδα των δράσεων του Φορέα Διαχείρισης με θέμα: «Υγρότοποι Κοτυχίου-Στροφυλιάς: παρόν και μέλλον μιας ιδιαίτερης προστατευόμενης περιοχής», στο ξενοδοχείο Patras Pallas, στην Πάτρα.
 2. Παράχθηκαν δύο (2) ραδιοφωνικά μηνύματα και ένα τηλεοπτικό τα οποία προβάλλονται σε ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς των νομών Αχαΐας και Ηλείας, με σκοπό την ανάδειξη της περιοχής και την ενεργοποίηση των πολιτών για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα εθελοντισμούγια την πυροπροστασία του μοναδικού δάσους της Στροφυλιάς.
 3. Σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε κινητή έκθεση που παρουσιάζει το σύνολο της προστατευόμενης περιοχής, τους τύπους οικοτόπων, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και είδη που απαντώνται σε αυτή. Σκοπός της φορητής αυτής κατασκευής είναι να υπάρχει η δυνατότητα εποπτικής παρουσίασης της περιοχής σε χώρους εκτός του Κέντρου Πληροφόρησης.
 4. Παράχθηκαν ενημερωτικά έντυπά δύο (2) ειδών που περιλαμβάνουν πληροφορίες για την περιοχή. Το πρώτο έντυπο είναι συνοπτικό και περιλαμβάνει γενικές πληροφορίες για το Φορέα Διαχείρισης και την προστατευόμενη περιοχή σε τέσσερεις γλώσσες (ελληνικά-αγγλικά-γερμανικά-γαλλικά). Το δεύτερο έντυπο περιλαμβάνει πιο λεπτομερείς πληροφορίες για το Φορέα Διαχείρισης και την προστατευόμενη περιοχή στην ελληνική γλώσσα με μια σύντομη περίληψη στην αγγλική γλώσσα. Τα έντυπα παράχθηκαν σε 2000 αντίτυπα.

Διοργανώθηκαν  εκδηλώσεις  σε συνεργασία με άλλους φορείς:

Για την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος:

 • στις 5/6/07 ενημέρωση των τοπικών ΜΜΕ
 • στις 8/6/08 σε συνεργασία Ν.Α. Αχαΐας ξενάγηση και δραστηριότητες στο δάσος της Στροφυλιάς
 • στις 3/6/09 παρουσίαση τη κινητής έκθεσης για την προστατευόμενη περιοχή σε κεντρικό σημείο της Πάτρας
 • στις 5/6/10 έκθεση αφιερωμένη στο Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Κοτυχίου-Στροφυλιάς σε κεντρικό σημείο των Λεχαινών

Για την Παγκόσμια Ημέρα Υγροτόπων:

 • στις 2/2/08 ξενάγηση και εκπαιδευτικές δραστηριότητες στη λιμνοθάλασσα Πρόκοπος
 • στις 2/2/09 ξενάγηση και εκπαιδευτικές δραστηριότητες στη λιμνοθάλασσα Κοτύχι
 • στις 2/2/10 ξενάγηση και εκπαιδευτικές δραστηριότητες στους Υγρότοπους του Εθνικού Πάρκου

Επιπλέον, διοργανώθηκαν πέντε εθελοντικοί καθαρισμοί στο δάσος και στην παραλιακή ζώνη της Στροφυλιάς:

 • στις 3/6/07 σε συνεργασία με το Δίκτυο Μεσόγειος ΣΟΣ, την ΟΙΚΙΠΑ, τους Πολίτες εν Δράσει και τον Σύλλογο 9 Μούσες
 • στις 6/9/08 σε συνεργασία με το Δίκτυο Μεσόγειος ΣΟΣ και την Αθηναϊκή Ζυθοποιία
 • στις 12/10/08 σε συνεργασία με το Δίκτυο Μεσόγειος ΣΟΣ, τους Πολίτες εν Δράσει και το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Πάτρας
 • στις 11/10/09 με τη συμμετοχή των Εθελοντών της Στροφυλιάς, μέλη της ΟΙΚΙΠΑ, αποφοίτους του Αρσακείου και του Ξενοδοχείο Verde al Mare
 • στις 20/6/10 σε συνεργασία με οκτώ οργανώσεις και κοινωνικούς φορείς (Πολίτες εν Δράσει, ΟΙΚΙΠΑ, Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Πάτρας, Κίνηση ΠΡΟΤΑΣΗ, Σύλλογος Οικογένειας ΓΕΦΥΡΑΣ, Κοινο_Τοπία, Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε., Εθελοντές Στροφυλιάς, Ομάδας περιβαλλοντικής εκπαίδευσης του Γυμνασίου Λάππα)

Επίσης, ο Φορέας Διαχείρισης συμμετείχε με περίπτερο στην 1η και στην 2η Έκθεση Νέων και Ειδικών Μορφών Τουρισμού ACTIVETRIP στις 29/2 έως 2/3/08 και 6 έως 8/2/09 στην Πάτρα, καθώς και στην Πανευρωπαϊκή Γιορτή Πουλιών στις 4/10/08 και στις 11/10/09 στη λιμνοθάλασσα Πρόκοπος.

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία δημοπράτησης του διαγωνισμού για την ανάθεση του υποέργου για το  Σχέδιο Διαχείρισης της περιοχής, με Διευθύνουσα Υπηρεσία το Δασαρχείο Πατρών και Προϊσταμένη Αρχή την Δ/νση Δασών Ν. Αχαΐας το οποίο θα συμβάλει αποτελεσματικά στην εφαρμογή της ΚΥΑ.

Ο Φορέα Διαχείρισης στελεχώθηκε με εννέα (9) άτομα: τρία (3) από αυτά αποτελούν το επιστημονικό προσωπικό, ένα (1) είναι υπεύθυνο για τις ξεναγήσεις, ενώ τα υπόλοιπα 5 είναι επόπτες. Με την Προμήθεια Επιβατικού Οχήματος 4×4 ενισχύεται η καθημερινή εποπτεία της περιοχής.

Ολοκληρώθηκαν το 2007 οι προμήθειες σε ηλεκτρονικό εξοπλισμό και έπιπλα.

Ο Φορέας Διαχείρισης ανέλαβε τη λειτουργία του Κέντρου Πληροφόρησης για την προστατευόμενη περιοχή τον Απρίλιο 2007. Από τότε μέχρι τέλος του 2009 πραγματοποιήθηκαν ξεναγήσεις σε οργανωμένες ομάδες από όλη την Ελλάδα, σε σύνολο 6250 ατόμων, εκ των οποίων το μεγαλύτερο ποσοστό είναι μαθητές όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης, ενώ σημαντικό ποσοστό αποτελούν και οι φοιτητές που επισκέπτονται το χώρο για επιστημονικούς σκοπούς. Σε επιπλέον 100 άτομα υπολογίζονται οι μεμονωμένοι Έλληνες και αλλοδαποί (κυρίως) επισκέπτες. Από το 2003 μέχρι το 2006 το Κέντρο Πληροφόρησης λειτουργούσε στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE-Φύση της ΤΕΔΚ Ν. Αχαΐας «Προστασία και Διαχείριση Κοτυχίου-Στροφυλιάς». Κατά την περίοδο αυτή  επισκέφθηκαν το Κ.Π. 9.000 άτομα μέσω οργανωμένων ομάδων, και περίπου 1.000 άτομα επιπλέον μέσω των εκδηλώσεων που πραγματοποιήθηκαν.

error: Content is protected !!