ΔΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΜΩΝ

Οι πρώτοι τηλεμετρικοί σταθμοί για τη παρακολούθηση της ποιότητας των υδάτων των Λ/Θ Κοτυχίου και Προκόπου, εγκαταστάθηκαν τον Δεκέμβριο του 2003, στα πλαίσια προγράμματος LIFE-Φύση «Προστασία και Διαχείριση Στροφυλιάς-Κοτυχίου» (LIFE2002NAT/GR/8491) που εκπονήθηκε στη περιοχή του Εθνικού Πάρκου με δικαιούχο την ΤΕΔΚ Ν. Αχαΐας (ΕΤΑΙΡΟΙ: Νομαρχία Ηλείας, ΟΙΚΟΣ ΕΠΕ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΣ: Περιφερειακό Ταμείο Δυτικής Ελλάδας, Νομαρχία Αχαΐας, ΤΕΔΚ Ν. Ηλείας ΦΟΡΕIΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ: Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε, ΥΠ.ΓΕ)


Συγκεκριμένα μέσω των Δράσεων C3: Εγκατάσταση αυτόματων σταθμών παρακολούθησης υδατικών παραμέτρων & Δράση C3: Εγκατάσταση αυτόματων σταθμών παρακολούθησης υδατικών παραμέτρων, άρχισε η λειτουργία των σταθμών στις λιμνοθάλασσες. Η συνολική διάρκεια του  προγράμματος ήταν από 1/9/2002  έως 31/12/2005. Η καταγραφή των δεδομένων ξεκίνησε από  την 1η Ιανουαρίου 2004 μέχρι και την 30η Νοεμβρίου 2006. Η καταγραφή των εξεταζόμενων παραμέτρων γίνεται ανά 15 λεπτά και οι μετρήσεις στέλνονται αυτόματα σε Η/Υ στα γραφεία του Φορέα. Οι παράμετροι που καταγράφονται σε 24ωρη βάση είναι: στάθμη των νερών, θερμοκρασία, αγωγιμότητα, pH, δυναμικό οξειδοαναγωγής, θολερότητα, διαλυμένο οξυγόνο και συγκέντρωση χλωροφύλλης (μόνο στο βόρειο σταθμό του Κοτυχίου). Επίσης, υπολογίζονται και καταγράφονται αυτόματα οι τιμές της αλατότητας, της ειδικής αγωγιμότητας και της συγκέντρωσης ολικών διαλυμένων στερεών. Επιπλέον, στο νότιο σταθμό της λιμνοθάλασσας Κοτυχίου υπάρχει μετεωρολογικός σταθμός για συνεχή καταγραφή της θερμοκρασίας και της σχετικής υγρασίας, της ταχύτητα και της διεύθυνσης του ανέμου, της έντασης της ηλιακής ακτινοβολίας και του ημερήσιου ύψους βροχόπτωσης.

Στη συνέχεια, οι σταθμοί παραχωρήθηκαν με τη λήξη του προγράμματος LIFE-Φύση «Προστασία και Διαχείριση Στροφυλιάς-Κοτυχίου» (LIFE2002NAT/GR/8491), δωρεάν στον Φορέα Διαχείρισης από την ΤΕΔΚ Ν. Αχαΐας. Ο Φορέας Διαχείρισης σύναψε Προγραμματική Σύμβαση τον Νοέμβριο του 2007 ύψους €46.000 με το  Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδας, τη πρώην Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αχαΐας & τη πρώην Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ηλείας για την ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΕΣ ΚΟΤΥΧΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΚΟΠΟΥ.

Οι σταθμοί λειτούργησαν μέχρι τον Απρίλιο του 2009. Ωστόσο, η μη σωστή συντήρηση των σταθμών, λόγω έλλειψης χρηματικών κονδυλίων, από το 2009 έως το 2011, είχε σαν αποτέλεσμα την αχρήστευση τους σε τέτοιο βαθμό ώστε η επισκευή τους ήταν οικονομικά ασύμφορη.

Ως εκ τούτου, ο Φ.Δ.Υ.Κ.Σ. αποφάσισε την αγορά τεσσάρων καινούργιων υδρολογικών σταθμών μέτρησης ποιότητας υδάτων και ενός μετεωρολογικού, τα οποία ενέταξε στην Πράξη «Προστασία και Διατήρηση της Βιοποικιλότητας του Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων Κοτυχίου Στροφυλιάς» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη». Ειδικότερα ενέταξε το Έργο με τίτλο «Προμήθεια Τηλεμετρικών Σταθμών στις ΛΘ του Εθνικού Πάρκου», το αντικείμενο του οποίου περιλαμβάνει τη:

  • Παρακολούθηση βασικών παραμέτρων του νερού,
  • Υποστήριξη του δικτύου για την σωστή και απρόσκοπτη λειτουργία (βαθμονόμηση των σταθμών, συλλογή δεδομένων),
  • Καταγραφή των υδατικών και μετεωρολογικών παραμέτρων,
  • Συλλογή και ανάλυση 108 δειγμάτων και από τις τρείς λιμνοθάλασσες (Λ/Θ) (Πάπα, Προκόπου και Κοτυχίου) με εργαστηριακές χημικές αναλύσεις για τη μέτρηση της συγκέντρωσης των φωσφορικών, αμμωνιακών και νιτρικών ιόντων,
  • Εκπόνηση και παράδοση μιας (1) τεχνικής έκθεσης περιγραφής περιβαλλοντικών στοιχείων στις τρεις Λ/Θ του Εθνικού Πάρκου και έξι (6) τεχνικών μηνιαίων εκθέσεων περιγραφής και ανάλυσης των μετρήσεων των τηλεμετρικών σταθμών για την αξιολόγηση της ποιοτικής κατάστασης των υδάτων στις Λ/Θ.

Οι σταθμοί τοποθετήθηκαν στις τρείς Λιμνοθάλασσες του Εθνικού Πάρκου και τέθηκαν σε λειτουργία στα μέσα Ιουνίου του 2015. Συγκεκριμένα, τοποθετήθηκαν δύο σταθμοί στη Λιμνοθάλασσα Κοτύχι και ένας στη Λιμνοθάλασσα Πρόκοπος. Για πρώτη φορά μετά από σύμφωνη γνώμη της Ναυτικής Διοίκησης Ιονίου τοποθετήθηκε ένας υδρολογικός σταθμός στη Λιμνοθάλασσα Άραξος (Πάπα). Επίσης, ο μετεωρολογικός σταθμός τοποθετήθηκε εντός του Ναυτικού Οχυρού Αράξου.

Οι υδρολογικοί σταθμοί με τη χρήση πολυαισθητήρων μετρούν αβιοτικές παραμέτρους (στάθμη, θερμοκρασία, pH, δυναμικό οξειδοαναγωγής, αγωγιμότητα, αλατότητα, ολικά διαλυμένα στερεά (TDS), διαλυμένο οξυγόνο) στα νερά των λιμνοθαλασσών.

Ο μετεωρολογικός σταθμός μετράει παραμέτρους όπως ατμοσφαιρική θερμοκρασία, σχετική υγρασία, βαρομετρική πίεση, ταχύτητα ανέμου, διεύθυνση ανέμου, ηλιακή ακτινοβολία, ένταση βροχόπτωσης και συνολικό βάρος βροχόπτωσης.

Τα δεδομένα μέσω του λογισμικού προγράμματος «Meteoview2» δύναται να παρακολουθούνται σε πραγματικό χρόνο από οποιοδήποτε ηλεκτρονικό Η/Υ με χρήση διαδικτύου και να διαχειρίζονται. Τα δεδομένα αποστέλλονται ασύρματα στον Φ.Δ.Υ.Κ.Σ. κάθε 15 λεπτά.

Πρόσβαση στα δεδομένα των τηλεμετρικών σταθμών έχουν οι αρμόδιες υπηρεσίες του κράτους (όπως τα Τμήματα Αλιείας, η Δ/νση Υδάτων, η Ναυτική Διοίκηση Ιονίου κ.α.), καθώς και οι Αλιευτικοί Συνεταιρισμοί που δραστηριοποιούνται στις λιμνοθάλασσες.

error: Content is protected !!