ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΝΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΦΙΧ τύπου 4Χ4.

Το ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (Δ.Σ.) του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΚΟΤΥΧΙΟΥ ΣΤΡΟΦΥΛΙΑΣ & ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ

Με την υπ’ αρίθμ. 10/2-9-2019 απόφασή του

 Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι

Συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την επιλογή αναδόχου για τη σύναψη συμβάσεως με αντικείμενο την προμήθεια ενός οχήματος ΦΙΧ τύπου 4Χ4.

συνολικής εκτιμώμενης αξίας 24.193,55 ευρώ (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, 30.000,00 ευρώ με ΦΠΑ) που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (Α΄147) και τους όρους της παρούσας και

ΚΑΛΕΙ

Τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου για τη σύναψη σχετικής συμβάσεως.

 

Δείτε: << ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ >>

Δείτε: << ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ >>

Κατεβάστε: << ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ >>

error: Content is protected !!