ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΝΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΦΙΧ τύπου 4Χ4. (ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ)

Το ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (Δ.Σ.) του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΚΟΤΥΧΙΟΥ ΣΤΡΟΦΥΛΙΑΣ & ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ με την υπ’ αρίθμ. 14/18-11-2019 απόφασή του

 Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι

Συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την επιλογή αναδόχου για τη σύναψη συμβάσεως με αντικείμενο την προμήθεια ενός οχήματος ΦΙΧ τύπου 4Χ4.

συνολικής εκτιμώμενης αξίας 24.193,55 ευρώ (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, 30.000,00 ευρώ με ΦΠΑ) που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (Α΄147) και τους όρους της παρούσας και

ΚΑΛΕΙ

Τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου για τη σύναψη σχετικής συμβάσεως.

 

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 7η Ιανουαρίου 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00, στην έδρα του Φορέα στο Λάππα Αχαΐας

 

Για να δείτε την Περίληψη Διακήρυξης του Συνοπτικού Διαγωνισμού (ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ), πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε την Διακήρυξη του Συνοπτικού Διαγωνισμού (ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ), πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε το Τυποποιημένο έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης, πατήστε εδώ.

Δείτε εδώ: Διευκρίνιση σχετικά με τον Συνοπτικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για τη σύναψη συμβάσεως με αντικείμενο την προμήθεια ενός οχήματος ΦΙΧ τύπου 4Χ4.

error: Content is protected !!