Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Ανάδειξη Αναδόχου για το έργο παροχής υπηρεσιών «Εκπόνηση έκθεσης ρύθμισης & οριοθέτησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων στις παραλίες του Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων Κοτυχίου Στροφυλιάς (Καλόγρια, Μπούκα, Κέντρο, Φάλαρη, Μπρινιά, Κουνουπελάκι, Γιαννισκάρι) καθώς και στις παραλίες Μπούκα Ελαίας, Γιαννιτσοχώρι, Καϊαφα & Καλό Νερό με βάση τη φέρουσα ικανότητα» για την υλοποίηση του Υποέργου 1 με Κωδικό πράξης ΣΑ: ΣΑ2019ΣΕ27510024 & κωδικό ΟΠΣ 5033024.

error: Content is protected !!