Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Ανάδειξη Αναδόχου για τις Υπηρεσίες «Παρακολούθηση (Monitoring) του Κιρκινεζιού (Falco naumanni) στα Λεχαινά και στην ευρύτερη περιοχή» στα πλαίσια υλοποίησης του πακέτου εργασίας Π.4.4 «ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΙΡΚΙΝΕΖΙΟΥ ΣΤΑ ΛΕΧΑΙΝΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ».

Ο Φορέας Διαχείρισης Υγροτόπων Κοτυχίου-Στροφυλιάς & Κυπαρισσιακού Κόλπου

Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι

Συνοπτικό Διαγωνισμό για την Ανάδειξη Αναδόχου για τις Υπηρεσίες «Παρακολούθηση (Monitoring) του Κιρκινεζιού (Falco naumanni) στα Λεχαινά και στην ευρύτερη περιοχή» στα πλαίσια υλοποίησης του πακέτου εργασίας Π.4.4 «ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΙΡΚΙΝΕΖΙΟΥ ΣΤΑ ΛΕΧΑΙΝΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ» της πράξης «Επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης Υγροτόπων Κοτυχίου-Στροφυλιάς & Κυπαρισσιακού Κόλπου για Δράσεις Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών, Ειδών και Οικοτόπων», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» με κωδικό ΟΠΣ 5033024 και Κωδικό πράξης ΣΑ: 2019ΣΕ27510024, 35.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 28.225,81 ΦΠΑ : 6.774,19€).

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι 23/06/2020, ημέρα: Τρίτη και ώρα: 14:00 μμ στα γραφεία του ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΚΟΤΥΧΙΟΥ ΣΤΡΟΦΥΛΙΑΣ & ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ, δ/νση: Π.Ε.Ο. Πατρών Πύργου, Πόλη: Λάππα Αχαΐας, ΤΚ: 27052. 

 

Για να δείτε την Περίληψη Διακήρυξης του Συνοπτικού Διαγωνισμού πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε την Διακήρυξη του Συνοπτικού Διαγωνισμού πατήστε εδώ.

error: Content is protected !!