Θεσμικό Πλαίσιο

Με τον Ν. 3044/2002, ιδρύονται στην Ελλάδα 25 Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων περιοχών. Ανάμεσα σε αυτούς και ο Φορέας Διαχείρισης Υγροτόπων Κοτυχίου –  Στροφυλιάς. Αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου κοινωφελούς χαρακτήρα, που εποπτεύεται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Διοικείται από 11μελές Διοικητικό Συμβούλιο στη σύνθεση του οποίου διασφαλίζεται η εκπροσώπηση της κεντρικής διοίκησης (Υπουργεία), της τοπικής αυτοδιοίκησης όλων των βαθμίδων (Περιφέρεια, Δήμοι), των παραγωγικών τάξεων, των Περιβαλλοντικών Οργανώσεων και της επιστημονικής κοινότητας.

Ως έδρα του Φορέα Διαχείρισης ορίστηκε το Λάππα του Δήμου Δυτικής Αχαΐας όπου βρίσκονται τα γραφεία του και το Κέντρο Πληροφόρησης Δάσους Στροφυλιάς – Λιμνοθάλασσας Κοτύχι. Η περιοχή αρμοδιότητάς του καλύπτει μια έκταση 143.000 στρεμ. που μοιράζεται στις Περιφερειακές Ενότητες Αχαΐας και Ηλείας. Βρίσκεται στο Δ-ΒΔ τμήμα του οδικού άξονα Πάτρας- Πύργου, 18 – 50 χλμ., μεταξύ των Δήμων Δυτικής Αχαΐας (Π.Ε. Αχαΐας) και Ανδραβίδας – Κυλλήνης (Π.Ε. Ηλείας). Τα όρια της προστατευόμενης περιοχής εκτείνονται από το ακρωτήριο του Αράξου (Π.Ε. Αχαΐας) μέχρι πριν από τα Λεχαινά (Π.Ε. Ηλείας) και περικλείουν μια λωρίδα γης μήκους 30 χλμ. και κυμαινόμενου πλάτους από 0,5 έως 4 χλμ.

Το 2009 σύμφωνα με την υπ’αριθ. 12365 ΚΥΑ (ΦΕΚ Δ’ 159/29-04-2009) οι χερσαίες, υδάτινες και θαλάσσιες περιοχές της Λιμνοθάλασσας Κoτύχι, του Δάσους Στροφυλιάς και της ευρύτερης περιοχής τους (Π.Ε. Αχαΐας και Π.Ε. Ηλείας) χαρακτηρίζονται ως «Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Κoτυχίου – Στροφυλιάς», με όρια και ζώνες προστασίας που περιγράφονται στην ίδια ΚΥΑ.

 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ- ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Το νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τον Φορέα Διαχείρισης Υγροτόπων Κοτυχίου-Στροφυλιάς περιλαμβάνει:

Νόμους:

  • Ν.2742/1999 «Χωροταξικός σχεδιασμός και αειφόρος ανάπτυξη και άλλες διατάξεις»
  • Ν.3044/2002 «Μεταφορά Συντελεστή Δόμησης και ρυθμίσεις άλλων θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων»
  • Ν.3937/2011 «Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις»

Υπουργικές Αποφάσεις:

  1. την υπ’ αριθ. Απόφαση 23261/19-08-11 (ΦΕΚ 268/19-08-11/ΥΟΔΔ) τροποποίηση της Απόφασης 27206/21-12-09 (ΦΕΚ 538/2009 ΥΟΔΔ) Υπουργού ΠΕΚΑ περί «Συγκρότησης του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης Υγροτόπων Κοτυχίου-Στροφυλιάς»
  2. την υπ’ αριθ. 52900/02-12-2004 Απόφαση του Υφυπουργού ΠΕΧΩΔΕ «Έγκριση κανονισμού Λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης Υγροτόπων Κοτυχίου-Στροφυλιάς» (ΦΕΚ 1942/Β’/2004), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 38562/09-09-2010 Απόφαση της Υπουργού ΠΕΚΑ (ΦΕΚ 1541/Β’/2010)
  3. την υπ’ αριθ. 52897/02-12-2004  Απόφαση του Υφυπουργού ΠΕΧΩΔΕ «Έγκριση κανονισμού Οικονομικής Διαχείρισης του Φορέα Διαχείρισης Υγροτόπων Κοτυχίου-Στροφυλιάς» (ΦΕΚ 1942/Β’/2004)
  4. την υπ’ αριθ. 47421/01-12-2005  Απόφαση του Υφυπουργού ΠΕΧΩΔΕ «Έγκριση κανονισμού Λειτουργίας και Υπηρεσιών του προσωπικού του Φορέα Διαχείρισης Υγροτόπων Κοτυχίου-Στροφυλιάς» (ΦΕΚ 1682/Β’/2005)
  5. την υπ’ αριθ. 12365 ΚΥΑ (ΦΕΚ Δ’159/29-04-2009) οι χερσαίες, υδάτινες και θαλάσσιες περιοχές της Λιμνοθάλασσας Κoτύχι, του Δάσους Στροφυλιάς και της ευρύτερης περιοχής τους (Π.Ε. Αχαΐας και Π.Ε. Ηλείας) χαρακτηρίζονται ως «Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Κoτυχίου – Στροφυλιάς», με όρια και ζώνες προστασίας που περιγράφονται στην ίδια ΚΥΑ.